1127/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker ska betalas till staten enligt denna lag.

Denna lag tillämpas på produkter enligt tulltariffnummer 2201, om de har packats i minutförsäljningsförpackningar som rymmer högst fem liter. Motsvarande förpackningar inom förplägnadsverksamheten anses också vara minutförsäljningsförpackningar.

Denna lag tillämpas inte på följande produkter:

1) livsmedel för speciella medicinska ändamål som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000),

2) modersmjölksersättning och tillskottsnäring som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (1216/2007),

3) barnmat som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997),

4) bantningspreparat som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat (904/1997).

Lagen tillämpas inte om produkterna tillverkas eller produceras av en tillverkare som är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch och vars produktion av produkter som frisläpps för konsumtion under ett kalenderår uppgår till

1) högst 10 000 kilo sötsaker,

2) högst 10 000 kilo glass, eller

3) högst 50 000 liter färdig, drickbar läskedryck.

En tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och om produktionen under ett kalenderår ska på begäran lämnas in till tullmyndigheten.

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse tillämpas på produktion som avses i 4 mom.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) sötsaker produkter i produktgrupperna 1―3 i punktskattetabell 1 i bilagan,

2) glass produkter i produktgrupperna 4 och 5 i punktskattetabell 1 i bilagan,

3) läskedrycker de produkter som avses i punktskattetabell 2 i bilagan.

Med tulltariffnummer avses nummer enligt kommissionens förordning (EG) nr 948/2009 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

3 §
Skattebelopp

Punktskatt ska betalas enligt punktskattetabellerna i bilagan. Skatten bestäms utifrån produktens nettovikt, med vilken avses produktens vikt utan förpackning och icke ätbara beståndsdelar.

För sådana produkter i flytande form som används för framställning av drycker, också för sådan saft enligt nummer 2009 som ska spädas ut, tas punktskatt på läskedrycker ut enligt den mängd dryck som utvinns ur produkterna. För drycker som ska spädas ut godkänns utspädning som leder till en sockerhalt av högst 10 viktprocent eller till motsvarande söthetsgrad.

För dryckesingredienser i fast form som innehåller konstgjort sötningsmedel tas en punktskatt på läskedrycker ut som motsvarar det i ingrediensen ingående konstgjorda sötningsmedlets mängd omvandlad så att den motsvarar söthetsgraden för sackaros.

4 §
Skattefrihet

Skattefria är

1) sötsaker, glass och läskedrycker som används för tillverkning av sötsaker, glass eller läskedrycker,

2) sötsaker, glass och läskedrycker som används som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel,

3) sötsaker och läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987),

4) sötsaker och läskedrycker som används för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

5) sötsaker och läskedrycker som används för tillverkning av produkter som avses i 1 § 3 mom.,

6) sötsaker, glass och läskedrycker som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland.

För de ändamål som nämns ovan i 1 mom. får sötsaker, glass och läskedrycker säljas skattefritt från skatteupplag. Om en godkänd upplagshavare inte vid eftergranskning kan presentera en tillförlitlig utredning om en skattefri leverans, ska punktskatt betalas på produkterna enligt denna lag.

5 §
Tillämpning av punktskattelagen

Punktskattelagen (182/2010) tillämpas till den del något annat inte föreskrivs i denna lag.

Om produkter som avsänts från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen i Finland importeras eller tas emot av en annan person än en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare, gäller i tillämpliga delar de bestämmelser i punktskattelagen som gäller produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om läskedrycksaccis (1474/1994).

7 §
Övergångsbestämmelse

Den som när denna lag träder i kraft tillverkar sötsaker, glass eller läskedrycker ska inom en månad från lagens ikraftträdande ansöka om tillstånd för skatteupplag och tillstånd att verka som godkänd upplagshavare enligt punktskattelagen. Skyldigheten gäller inte de tillverkare av läskedrycker som beviljats tillstånd innan denna lag träder i kraft.

En skattskyldig som till tullmyndigheten inom en månad från lagens ikraftträdande lämnat in en ansökan om det tillstånd som avses i punktskattelagen är berättigad att i enlighet med ansökan verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare från och med den dag då ansökan lämnats in till dess att tullmyndigheten meddelat beslut om ansökan. Tillstånd beviljas retroaktivt från och med lagens ikraftträdande, när de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i punktskattelagen uppfylls.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §
Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i en med stöd av den utfärdad bestämmelse hänvisas till lagen om läskedrycksaccis (1474/1994) ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

RP 148/2010
FiUB 39/2010
RSv 189/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Liite

PUNKTSKATTETABELL 1
Tulltariffnummer Produkt Produkt-grupp Skattebelopp
1704 Sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao 1 75 c/kg
ur 2106 Produkter som motsvarar produkterna enligt nr 1704 och som sötade med annat än socker hör till nr 2106 2 75 c/kg
1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao 3 75 c/kg
2105 Glassvaror, även innehållande kakao 4 75 c/kg
ur 1901 Blandningar avsedda för tillverkning av glass 5 75 c/kg
PUNKTSKATTETABELL 2
Tulltariffnummer Produkt Produkt-grupp Skattebelopp
2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) 1 7,5 c/l
ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:― produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker:
― ― dryckesingredienser i fast form 2 75 c/kg
― ― andra 3 7,5 c/l
2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö 4 7,5 c/l
2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) 5 7,5 c/l
ur 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
― med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 6 7,5 c/l
ur 2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
― med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 7 7,5 c/l
ur 2206 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
― med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker 8 7,5 c/l
ur 2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
― drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
― ― kolsyrade 9 7,5 c/l
― ― andra 10 7,5 c/l
ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
― av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:
― ― av sådana slag som används vid tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 11 7,5 c/l
ur 3824 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
― mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker 12 7,5 c/l

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.