1126/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Avfallsskattelag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För avfall som förts till en avstjälpningsplats ska skatt betalas till staten på det sätt som bestäms i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på problemavfall som avses i avfallslagen (1072/1993) och inte på farligt avfall som avses i landskapslagen om renhållning (Ålands författningssamling 1981:3).

2 §
Behörig myndighet

Tullverket sköter verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall ett föremål eller ämne som avses i avfallslagen och i landskapslagen om renhållning och som nämns i den skattetabell som utgör bilaga,

2) återvinning av avfall verksamhet vars syfte är att ta till vara eller använda ett ämne eller den energi som ingår i avfallet,

3) behandling av avfall verksamhet vars syfte är att slutdeponera avfall,

4) avstjälpningsplats en avfallsbehandlingsplats där avfall slutdeponeras på eller i marken och som kräver miljötillstånd enligt 28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000) och 1 § 1 mom. 13 d-punkten d i miljöskyddsförordningen (169/2000) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.

Som avstjälpningsplats betraktas inte ett område som är klart åtskilt från avstjälpningsplatsen och

1) på vilket sorterat avfall tillfälligt förvaras en kortare tid än tre år innan det behandlas eller återvinns,

2) på vilket endast jord- och berggrundsmaterial deponeras,

3) på vilket separat insamlat bioavfall eller avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt, eller

4) på vilket avfallet återvinns.

4 §
Skattskyldighet

Skattskyldig är huvudmannen för avstjälpningsplatsen.

5 §
Skattens belopp

I skatt ska betalas 40 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen före den 1 januari 2013.

I skatt ska betalas 50 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen den 1 januari 2013 och därefter.

6 §
Skattefrihet

Skatt ska inte betalas för sorterat avfall som förs till en avstjälpningsplats och som återvinns på avstjälpningsplatsen i konstruktioner eller byggnader som är nödvändiga när avstjälpningsplatsen inrättas, används eller stängs. Såsom ovan avsett skattefritt avfall anses dock inte glasavfall eller betongavfall bestående av bitar med en diameter över 150 millimeter.

Skatt ska inte betalas för sorterat slam från avsvärtning av returpapper (03 03 05) som förs till en avstjälningsplats.

7 §
Mängder som ska beskattas

Skatten fastställs för varje skatteperiod för det avfall som under skatteperioden har förts till avstjälpningsplatsen. Skatteperioderna är januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december.

Om avfall förvaras tre år eller längre på ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten, påförs skatt för allt avfall på området. När skatten påförs anses allt avfall ha förts till avstjälpningsplatsen vid den tidpunkt då fristen på tre år löper ut. När skatt på avfall påförs ska tillämpas vad som i denna lag bestäms om avfall som förts till en avstjälpningsplats.

8 §
Avdragsrätt

Den skattskyldige har rätt att från den skatt som ska betalas för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas för avfall som under skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen.

Kan sådant avdrag som avses i l mom. inte göras till fullt belopp när den skatt som ska betalas för skatteperioden räknas ut, får den skattskyldige dra av det återstående beloppet från skatterna för de följande skatteperioderna under året eller för skatteperioderna under det följande kalenderåret.

9 §
Registreringsskyldighet

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till tullmyndigheten för registrering som skattskyldig. Anmälan ska även göras om stängning av avstjälpningsplatsen.

Tullmyndigheten för in dem som registrerats som skattskyldiga i det register som avses i 30 § i punktskattelagen (182/2010).

10 §
Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod senast den 12 dagen månaden efter skatteperioden ge in en skattedeklaration till tullmyndigheten.

Separat skattedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats.

11 §
Bokföringsskyldighet

Den skattskyldige ska ha en bokföring av vilken framgår den mängd avfall som förts till avstjälpningsplatsen samt övriga uppgifter som behövs för verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

Huvudmannen för ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten ska ha sådan bokföring att ur den framgår arten, mängden och förvaringstiden för avfall som förts till området. Bokföringen ska när så krävs uppvisas för tullmyndigheten för granskning. I fråga om granskning, skyldighet att lämna uppgifter och besittningstagande samt tystnadsplikt gäller 13 §.

Sådant bokföringsmaterial som avses i denna paragraf ska förvaras minst fyra kalenderår efter utgången av skatteperioden eller av en sådan förvaringstid som avses i 2 mom.

12 §
Utbyte av information mellan myndigheter

Tullmyndigheten har rätt att få sådana uppgifter och handlingar som behövs för beskattningen enligt denna lag och tillsynen över den av den miljömyndighet för vilken i miljölagstiftningen har bestämts eller föreskrivits tillstånds- eller tillsynsuppgifter som gäller avstjälpningsplatser.

Tullmyndigheten har rätt att lämna ut sådana uppgifter och handlingar som den fått för beskattningen enligt denna lag till de myndigheter som avses i 1 mom. för uppgifter som bestämts eller föreskrivits för dem. Uppgifterna får lämnas ut trots sekretessbestämmelserna i punktskattelagen.

13 §
Särskilda bestämmelser

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller i fråga om register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattningen, betalning av skatt och skatteuppbörd, granskning, uppgiftsskyldighet och besittningstagande, rättsmedel, tystnadsplikt samt straff i tillämpliga delar punktskattelagen eller vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av den. På en skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid bestämmelserna i punktskattelagen om en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Skattefriheten för slam från avsvärtning av returpapper (03 03 05) enligt 6 § 2 mom. tillämpas från ingången av kalendermånaden efter den då Europeiska kommission har godkänt skattefriheten.

Genom denna lag upphävs avfallsskattelagen (495/1996), nedan den gamla lagen.

Om det i någon annan lag hänvisas till den gamla lagen, anses hänvisningen avse en hänvisning till motsvarande bestämmelser i denna lag.

15 §
Övergångsbestämmelser

På skatter för avfall som förts till en avstjälpningsplats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 3 § 2 mom. 1 punkten samt 7 § 2 mom. tillämpas också på ett mellanlagringsområde enligt den gamla lagen. Den frist som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten räknas då från den tidpunkt då mellanlagringen enligt den gamla lagen har inletts.

Bestämmelserna i 8 § 2 mom. tillämpas också på skatt som inte avdragits enligt den gamla lagen.

Den som är huvudman för en avstjälpningsplats enligt denna lag när lagen träder i kraft ska göra registreringsanmälan enligt 9 § 1 mom. senast en månad från ikraftträdandet. Registreringsanmälan som gjorts med stöd av den gamla lagen anses motsvara anmälan enligt denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 159/2010
FiUB 43/2010
RSv 216/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

SKATTETABELL
Avfallsgrupp
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel, dock inte ― 02 02 01 slam från tvättning och rengöring
03 En del av avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp:
03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler
03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp, dock inte ― 03 03 02 sodaslam (från återvinning av kokvätska)
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol
07 Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
09 Avfall från fotografisk industri
10 En del av avfall från termiska processer:
10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19), dock inte ― 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling ― 10 01 21 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20
10 02 Avfall från järn- och stålindustri, dock inte ― 10 02 01 avfall från slaggbehandling ― 10 02 14 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 02 13
11 En del av avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer, där järn inte ingår:
11 05 Avfall från varmförzinkning
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges någon annanstans
16 En del av avfall som inte anges någon annanstans i förteckningen:
16 01 Skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner) och avfall från demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning
16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter
16 05 Gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 06 Batterier och ackumulatorer
16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)
16 08 Förbrukade katalysatorer
16 10 Vattenhaltigt flytande avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället
17 En del av bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden):
17 01 Betong, tegel, klinker och keramik
17 02 Trä, glas och plast
17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter
17 04 Metaller, även legeringar av dessa
17 09 Annat bygg- och rivningsavfall
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin
20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även separat insamlade fraktioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.