1125/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 3 §, 4 § 2 mom., 5 och 9 §, i 10 § det inledande stycket samt 2 och 3 punkten, 11 §, 12 § 2 mom., 13 och 14 § samt bilagan,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 497/2002, 10 § 3 punkten sådan den lyder i lag 497/2002, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1203/1995 och bilagan sådan den lyder i lag 1021/2009, som följer:

3 §

Följande produkter ska anses vara cigarrer eller cigariller, om de kan vara och, med tanke på sina egenskaper och konsumenternas normala förväntningar, uteslutande är avsedda att rökas som om de vore cigarrer eller cigariller:

1) tobaksrullar med yttre täckblad av naturtobak,

2) tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg, av rekonstituerad tobak, vilka täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram och omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller de kriterier som fastställs i 1 mom. ska också behandlas som cigarrer och cigariller.

4 §

Vid tillämpningen av denna lag ska en tobaksrulle som avses i 1 mom. betraktas som två cigarretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 8 men högst 11 centimeter, som tre cigarretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 11 men högst 14 centimeter, och som fyra cigarretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 14 men högst 17 centimeter. På motsvarande sätt och enligt samma princip ska tobaksrullar som är längre än de ovan nämnda betraktas som flera cigarretter.

5 §

Med pip- och cigarrettobak avses

1) tobak som är skuren eller annars styckad i bitar, riven eller pressad till plattor och som kan rökas utan ytterligare industriell bearbetning,

2) tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, som inte är cigarrer, cigariller eller cigarretter och som går att röka. Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

Med finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter avses i 1 mom. definierad tobak vars beståndsdelar till mer än 25 viktprocent har en skärningsbredd av mindre än 1,5 millimeter.

9 §

Vid fastställande av tobaksaccis avses med detaljhandelspris det detaljhandelspris som den skattskyldige har uppgett.

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser eller annars förts in i landet för kommersiell försäljning betraktas detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, bestäms accisen på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter i enlighet med den i 8 § avsedda minimiaccisen. Såsom beskattningsvärde för andra tobaksprodukter betraktas produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, som fastställs av Tullstyrelsen.

10 §

Förutom vad punktskattelagen (182/2010) föreskriver är följande produkter accisfria:


2) tobaksprodukter som överlåtits till myndigheterna som prov,

3) i 7 § nämnda tobaksprodukter som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland.

11 §

En skattskyldig ska innan tobaksprodukterna frisläpps för konsumtion i Finland förse produkterna med prisetiketter som fästs på detaljhandelsförpackningen under ett skyddshölje eller med sådan text som trycks på detaljhandelsförpackningen och som det detaljhandelspris som avses i 8 § framgår av.

Om den i 1 mom. avsedda skattskyldige är godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare ska den skattskyldige själv skaffa och bekosta prisetiketterna. I annat fall levererar Tullstyrelsen prisetiketterna till den skattskyldige och tar ut en avgift enligt självkostnadspris för etiketterna.

12 §

Vad i 1 mom. bestäms gäller inte tobaksprodukter som förts in i Finland som sådana skattefria hemkomstgåvor som avses i 72, 84, 85, 89 och 90 § i punktskattelagen och inte heller skattefria tobaksprodukter som förts in i Finland som sådana gåvor av ringa värde som avses i 73 och 88 § i den lagen.

13 §

Trots sekretessbestämmelserna ska den skattskyldige till tullmyndigheten lämna behövliga uppgifter om kvantiteter och prisklasser på de tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion så att det i 2 mom. avsedda vägda genomsnittliga detaljhandelspriset kan fastställas. Dessutom ska den skattskyldige trots sekretessbestämmelserna till tullmyndigheten lämna behövliga uppgifter till grund för de statistiska uppgifter om tobaksprodukter som ska sändas till Europeiska kommissionen. Tullstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om uppgifternas innehåll och om hur och när de ska lämnas.

Tullstyrelsen fastställer det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigarretter ska beräknas genom att det totala värdet av alla cigarretter som frisläppts för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten cigarretter som frisläppts för konsumtion. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska beräknas genom att det totala värdet av all finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter som frisläppts för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter som frisläppts för konsumtion.

14 §

Till den del något annat inte följer av denna lag tillämpas punktskattelagen på tobaksprodukter.

Det som sägs i 1 mom. gäller i tillämpliga delar också produkter som avses i 7 §. Om dessa produkter i Finland importeras eller mottas av någon annan än en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare, tillämpas punktskattelagens bestämmelser om produkter som frisläpps för konsumtion i en annan medlemsstat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 188/2010
FiUB 40/2010
RSv 202/2010
Rådets direktiv 2010/12/EU; EUT nr L50, 27.2.2010, s.1

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procent av detaljhandelspris
Cigaretter 1. 17,50/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 131,50/1 000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 25,0
Pip- och cigarettobak 3. 8,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 10,00/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 68,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.