1120/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1338/2007, och

fogas till förordningen nya 2 a och 2 b § som följer:

2 §
Utbildning som leder till rätt att använda yrkesbeteckningen utbildad massör

För att en person ska få använda den skyddade yrkesbeteckningen utbildad massör krävs att han eller hon har avlagt en sådan fristående examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

2 a §
Utbildning som leder till rätt att använda yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut

För att en person ska få använda den skyddade yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut krävs att han eller hon har genomgått psykoterapeututbildning vid ett universitet eller sådan psykoterapiutbildning ordnat tillsammans med en annan utbildningsorganisation. Det universitet som ordnar utbildningen ska ha utbildningsansvar inom det medicinska eller psykologiska området. Universitetet antar studerandena till psykoterapeututbildningen.

Det kunnande som krävs för att arbeta som psykoterapeut förvärvas genom studier som omfattar minst 60 studiepoäng och som består av studiehelheterna teoretiska studier, psykoterapeutiskt patientarbete under arbetshandledning, utbildningspsykoterapi och lärdomsprov. Kunnandet visas genom ett yrkesprov.

Villkoren för rätt att använda yrkesbeteckningen är minst två års erfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande uppgifter och att personen i fråga före psykoterapeututbildningen har avlagt

1) lämplig högre högskoleexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdbranschen; i examen ska ingå eller utöver den dessutom ha avlagts studier i psykologi eller psykiatri omfattande sammanlagt 30 studiepoäng; eller

2) examen som sjukskötare på institutnivå och utöver examen specialisering i psykiatri, om psykiatriska studier inte ingått i examen, eller

3) annan i utlandet genomgången utbildning som motsvarar vad som sägs i 1 eller 2 punkten.

Universitetet ger studeranden ett intyg över genomgången utbildning. I intyget anges utbildningens tidpunkt, omfattning, studiehelheter och yrkesprov som visar kunnandet.

2 b §
Utbildning som ger rätt att använda vissa andra yrkesbeteckningar för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning

Med utbildning som leder till yrket som kiropraktor, naprapat, osteopat, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhuskemist, sjukhusmikrobiolog eller sjukhuscellbiolog avses en minst fyraårig enhetlig utbildning som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011.

På basis av utbildning som inletts före denna förordnings ikraftträdande ska ansökan om den skyddade yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut ansökas hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården senast den 30 juni 2017.

Helsingfors den 16 december 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.