1108/2010

Ufärdad i Helsingfors den 15 december 2010

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2010 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2010 används följande utdelning:

Statsskatt 26,16 %
Kommunalskatt 62,51 %
Kyrkoskatt 3,44 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,93 %
― dagpenningspremie 2,96 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2010 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2009 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2010. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2010 och den 1 januari 2009. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2010 och den 1 januari 2009 och inkomstskatteprocenten för 2010.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den debiterade kommunalskatt och den debiterade kyrkoskatt på följande sätt:

Kommun och evangelisk-lutherska församling Nedsättning av kommunalskatt, euro Nedsättning av kyrkoskatt, euro
Hausjärvi 500 000
Sibbo 6 000 000 300 000
Kommun och evangelisk-lutherska församling Förhöjning av kommunalskatt, euro Förhöjning av kyrkoskatt, euro
Brändö 71 060 8 360
Eckerö 118 260 12 960
Finström 385 125 38 513
Föglö 76 160 8 960
Geta 51 800 5 460
Hammarland 181 170 19 764
Helsingfors 6 000 000 300 000
Jomala 548 590 48 405
Kumlinge 56 425 6 100
Kökar 39 775 4 300
Lemland 251 790 25 942
Lumparland 58 830 5 406
Mariehamn 1 788 765 157 195
Saltvik 224 088 24 133
Sottunga 17 500 2 000
Sund 152 070 16 440
Tavastehus 500 000
Vårdö 55 125 6 300
4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2010 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2010 December 1 906 507 004
2011 Januari 1 987 171 268

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2010 December 124 332 312
2011 Januari 132 103 082
5 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2010, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2010 till november 2010 korrigeras.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2010.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 10 februari 2010 om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2010 (92/2010).

Helsingfors den 15 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.