1101/2010

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008) 14 §, 20 § 3 mom. och 25 § samt

fogas till förordningen ett nytt 3 a kap. som följer:

14 §
Särskilda kompetenskrav

Den som för en mobilkran vars lyftkapacitet överstiger 5 ton eller en tornkran ska ha avlagt lämplig yrkesexamen eller en behövlig del av en sådan.

Om en lastkrans lastmoment överstiger 25 tonmeter och om den är avsedd att användas huvudsakligen till annat än lastning av fordon, ska föraren ha avlagt lämplig yrkesexamen eller en behövlig del av en sådan.

En trucks eller personlyftanordnings förare ska ha skriftligt tillstånd av arbetsgivaren att använda en den. Innan tillståndet ges ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren har tillräcklig förmåga och skicklighet att använda arbetsutrustningen på ett säkert sätt.

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl bevilja arbetsgivaren tillstånd att på arbetsplatsen i fråga som förare av en viss kran anlita en person som inte har kompetens enligt 1 eller 2 mom., om denne har på något annat sätt visad förmåga och skicklighet att föra kranen och om arbetstagarnas säkerhet är garanterad.

20 §
Planering av lyftarbete och val av lyftanordning

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om lyft gäller också personlyft samt förflyttningar och transporter med en lyftanordning.

25 §
Personlyft

Personer får med de undantag som anges i 3 a kap lyftas endast med en lyftanordning som är tillverkad för detta ändamål.

I arbetskorgen på en lyftanordning med teleskopbom eller ledbom ska arbetstagaren använda personlig fallskyddsutrustning.

Innan arbete i en hängställning inleds ska man utreda dels möjligheterna och metoderna att förankra hängställningens bärande linor, dels placeringen av linorna. Hållbarheten hos förankringen vid en byggnad eller annan konstruktion ska visas på ett tillförlitligt sätt.

3 a kap.

Användning av kranar och gaffeltruckar för personlyft

25 a §
Undantag i användningen av personlyftanordningar

Om det inte är ändamålsenligt tryggt eller att i det planerade arbetet använda en för personlyft tillverkad anordning eller annan motsvarande arbetsmetod, kan vid personlyft undantagsvis användas en för lyft av göds tillverkad kran eller sådan gaffeltruck (truck) som rör sig med hjälp av en egen primärmotor, om de särskilda krav som anges i detta kapitel uppfylls.

25 b §
Krav på den kran och truck som används

Kranar och truckar som används för personlyft ska ha sådan stabilitet och lyftkapacitet att de är trygga att använda. Kranens största tillåtna last ska vara minst dubbelt så stor och truckens största tillåtna last minst fem gånger så stor som den belastning som uppstår vid personlyft.

Rörelsehastigheten vid lyft och sänkning får vara högst 0,5 meter per sekund för kranar och 0,3 meter per sekund för truckar.

Lastbärande cylindrar i kranar ska vara försedda med en säkerhetsanordning, som hindrar bommen från att röra sig okontrollerat och bomanordningen från att sjunka ner på ett farligt sätt om det hydrauliska systemets tryckslang eller tryckrör går sönder. En truck ska vara försedd med en säkerhetsanordning som i händelse av störningar eller fel i truckens hydraulik hindrar korgen från att falla ner eller begränsar korgens fallhastighet så att den är tillräckligt låg.

25 c §
Krav som gäller arbetskorg

En arbetskorg ska vara planerad och tillverkad för lyft av personer.

En arbetskorg ska fästas vid en kran eller truck på ett säkert sätt. Vid användning av lastbilskran ska arbetskorgen fästas vid kranens kranarm. När endast kranens lyftlina används för att bära upp en arbetskorg ska korgens upphängning säkras med ett separat lyftmaskineri eller en säkerhetsanordning.

Tillträdet till arbetskorgen ska vara säkert. Vid behov ska det finnas steg och handtag som kan användas vid tillträde till arbetskorgen. Korgen ska ha märkta fästpunkter där den personliga fallskyddsutrustningen ska fästas. I fråga om val och användning av fallskyddsutrustning föreskrivs särskilt.

En arbetskorg som fästs vid kranens kranarm eller vid en truck vars lyfthöjd överstiger sex meter ska vara försedd med nödstopp.

Arbetskorgen ska ha en tydlig märkning och arbetskorgens största tillåtna belastning och arbetsmängd.

25 d §
Krav som gäller lyftarbetet

Om föraren och den som arbetar i arbetskorgen inte oavbrutet kan se varandra tillräckligt väl, ska kontakten säkerställas med hjälp av kommunikationsutrustning. En tornkran ska vara försedd med krankamerautrustning. De kanaler som den radiotelefon som används vid styrning av lyftarbetet utnyttjar ska vara spärrade för annan radiotrafik.

Samtidigt som personer lyfts får med kranen eller trucken inte lyftas annan last. I arbetskorgen får arbetstagaren dock transportera sina personliga arbetsredskap och förnödenheter, om de inte äventyrar lyftarbetets säkerhet.

Under lyftet ska mobilkranens och lastkranens stödben vara i stödläge.

Om det finns en person i arbetskorgen, får en truck förflyttas på sitt underlag endast med arbetskorgen i nedre läge. Om det är en förutsättning för ändamålsenligt eller säkert arbete kan en truck dock förflyttas korta sträckor med arbetskorgen i upphöjt läge, om det är möjligt att säkerställa att personen i korgen under förflyttningen inte kan falla ner, komma i kläm eller annars utsättas för risk för olycksfall. Det är inte tillåtet att stiga in i eller ur en arbetskorg som är i upphöjt läge, om det inte är nödvändigt av säkerhetsskäl.

25 e §
Krav som gäller föraren

Föraren ska dagligen innan lyftarbetet inleds försäkra sig om att arbetskorgen är säkert upphängd och att lyftanordningen fungerar på ett säkert sätt.

Föraren ska under lyftarbetet vara i kranens eller truckens förarhytt eller i den omedelbara närheten till lyftanordningens manöverorgan. Föraren ska fortgående följa med arbetskorgens rörelser.

Om det inte krävs att föraren har särskild kompetens i enlighet med 14 §, ska han eller hon ha ett av arbetsgivaren utfärdat skriftligt tillstånd att använda en sådan kran som avses i detta kapitel.

25 f
Säkerställande av lyftanordningens och arbetskorgens funktionsduglighet

Arbetsgivaren ska besikta en truck som används för personlyft och försäkra sig om att den är stabil och säker att använda innan trucken tas i bruk första gången och efter en ändring som är av betydelse för säkerheten. En ny besiktning ska utföras inom ett år från föregående besiktning.

Arbetsgivaren ska besikta arbetskorgen och försäkra sig om att korgens upphängning är säker innan korgen tas i bruk första gången och efter en ändring som är av betydelse för säkerheten. En ny besiktning ska utföras inom ett år från föregående besiktning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Rådets direktiv 95/63/EG; EGT nr L 335, 30.12.1995, s.28

Helsingfors den 9 december 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.