1095/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om hemkommun (201/1994) 1 § 2 mom., 7 § 2 och 4 mom., 7 b, 7 e, 9, 11 och 15 §, 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 och 19 §,

av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 219/2003, 7 b § sådan den lyder i lagarna 624/2004 och 1012/2007, 7 e § sådan den lyder i lagarna 624/2004 och 957/2006, 9 § sådan den lyder i lagarna 1650/1995, 624/2004 och 1012/2007 samt 18 och 19 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1650/1995, samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Den enligt denna lag bestämda hemkommunen och bostaden där samt folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet antecknas i det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). I befolkningsdatasystemet antecknas även en tillfällig bostad som en person uppgett.


7 §
Anmälningsskyldighet för den som flyttar

Den som avses i 1 mom. är dessutom skyldig att lämna magistraten sådana tilläggsuppgifter om sig själv som behövs för att bestämma hemkommunen och bostaden där.


Bestämmelser om skyldigheten att anmäla personuppgifter och uppgifter om familjeförhållandena till befolkningsdatasystemet finns i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

7 b §
Magistrat som tar emot anmälan

Vilken magistrat som helst kan ta emot en flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet. Närmare bestämmelser om hur de uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet ska fördelas mellan magistraterna får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

7 e §
Åligganden i samband med mottagandet av flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet

Den som tar emot en anmälan ska kontrollera att den innehåller de uppgifter som anges i 7 a § 3―5 mom. Om anmälan görs per telefon, ska den som tar emot anmälan dessutom se till att anmälan uppfyller kraven i 7 a § 2 mom. Om den som tar emot anmälan är någon annan än en magistrat, ska denne utan dröjsmål tillställa den magistrat som avses i 9 § 4 mom. uppgifterna i anmälan.

En anmälan som tagits emot av någon annan myndighet eller organisation än en magistrat anses vara gjord inom den tid som föreskrivs i 7 §, om den har tagits emot inom den tiden.

9 §
Anteckning om hemkommun och folkbokföringskommun

När en anmälan enligt 7 § har inkommit till en magistrat ska denna i befolkningsdatasystemet utifrån anmälan göra en anteckning om hemkommunen och bostaden där eller om tillfällig bostad eller anteckna en folkbokföringskommun för en finsk medborgare med anledning av att denne stadigvarande bosätter sig utomlands. En sådan anteckning får dock inte göras, om anmälan uppenbart står i strid med fakta eller är bristfällig eller om den annars är sådan att en tillförlitlig anteckning inte kan göras på basis av den. Anteckningen ska göras eller behövliga ytterligare uppgifter begäras inom tre vardagar från det anmälan inkommit. Om en person saknar bostad, antecknas det i befolkningsdatasystemet att han eller hon saknar stadigvarande bostad i kommunen. Om en persons bostadsadress inte kan anses tillförlitlig, kan endast hemkommunen antecknas i befolkningsdatasystemet.

Har magistraten av någon annan än personen själv fått uppgifter om att hans eller hennes hemkommun eller bostaden där har ändrats eller om att han eller hon stadigvarande bosatt sig utomlands, får magistraten göra motsvarande anteckning i befolkningsdatasystemet, om det är uppenbart att uppgiften kan anses tillförlitlig.

I de fall som avses i 6 a § 2 mom. görs det en anteckning om folkbokföringskommun när personens uppgifter första gången antecknas i befolkningsdatasystemet.

Vilken magistrat som helst kan göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som krävs med anledning av en anmälan. Uppgifterna i samband med anteckningarna kan fördelas mellan magistraterna, om det behövs för att effektivisera verksamheten eller för att åstadkomma en regionalt balanserad arbetsfördelning mellan magistraterna. Närmare bestämmelser om fördelningen av uppgifter utfärdas genom förordning av finansministeriet. Den magistrat som gjort en anteckning svarar för denna.

9 a §
Anteckning om bostad i hemkommunen i vissa fall

De anteckningar som med anledning av en flyttningsanmälan krävs i befolkningsdatasystemet kan göras direkt på basis av anmälan, om anmälan gäller en flyttning från en bostad till en annan i samma kommun. Detta förutsätter dock att anteckningarna kan göras utan tilläggsutredningar och att en felfri registrering av uppgifterna kan säkerställas genom tekniska kontroller. Den magistrat inom vars verksamhetsområde den som gjort anmälan har sin bostad svarar för att rätta eventuella sakfel eller skrivfel i anteckningarna. Uppgifterna i samband med rättelse av fel kan dock överföras till en annan magistrat, om det behövs för att effektivisera verksamheten eller för att åstadkomma en regionalt balanserad arbetsfördelning mellan magistraterna. Närmare bestämmelser om överföringen av uppgifter utfärdas genom förordning av finansministeriet.

11 §
Meddelande om anteckning om hemkommun

Om en persons hemkommun eller hans eller hennes bostad där enligt den anteckning som magistraten har gjort avviker från den hemkommun eller bostad som personen i fråga själv har uppgett, eller om anteckningen har gjorts på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat eller hans eller hennes familjemedlemmar, ska magistraten underrätta personen i fråga om anteckningen och om hur ett eventuellt sak- eller skrivfel i den kan rättas.

15 §
Hörande

Har anmälan om flyttning gjorts av ett barn under 15 år, ska magistraten ge barnets vårdnadshavare tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan. Har anmälan gjorts av en 15―17-årig person, ska magistraten vid behov ge dennes vårdnadshavare tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan.

Innan magistraten ålägger någon att betala försummelseavgift, ska den ge personen i fråga tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar i saken.

16 §
Rättelse av sakfel

Om magistraten på eget initiativ rättar ett fel i strid med den berörda personens åsikt eller om den inte godkänner personens yrkande på rättelse av ett fel, ska magistraten på begäran meddela ett skriftligt beslut i saken jämte fullföljdsanvisningar.

17 §
Rättelse av skrivfel

Magistraten ska underrätta den som saken gäller om en rättelse som den gjort på eget initiativ.

18 §
Överklagande av magistratens beslut

I magistratens beslut i ett ärende som gäller vite, påförande av försummelseavgift eller rättelse av anteckning om hemkommun eller folkbokföringskommun får den som saken gäller söka ändring genom besvär i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett avgörande av magistraten som gäller rättelse av ett skrivfel och genom vilket ett yrkande på rättelse inte har godkänts får ändring dock inte sökas genom besvär.

19 §
Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

I ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av 18 § får den som saken gäller söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Till den del beslutet gäller bostaden i hemkommunen eller folkbokföringskommun får ändring i förvaltningsdomstolens beslut dock inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 180/2010
FvUB 18/2010
RSv 176/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.