1094/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 13 § och 14 § 4 mom., sådana de lyder i lag 1342/2007, som följer:

13 §
Pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal

Pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal bestäms på samma grunder som för statsanställda enligt lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006). Den kommunala pensionsanstalten sköter verkställigheten av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal. Vid behandling och sökande av ändring i pensionsärendena ska iakttas lagen om kommunala pensioner (549/2003). Skötseln och finansieringen av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal betalas av Folkpensionsanstaltens medel.

14 §
Arbetstagarens pensionsavgift

Vid sökande av ändring i ett ärende som gäller arbetstagarens pensionsavgift iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om kommunala pensioner bestäms om sökande av ändring i pensionsbeslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/2010
ShUB 21/2010
RSv 144/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.