1092/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 155 §, sådan den lyder i lag 469/2010,

ändras 1 § 3 mom., 4 § 15 punkten, 40 § 5 mom., 43 § 4 mom., 76 § 6 mom., 128 a § 11 och 13 punkten, 137 § 3 mom., 137 b och 141 a §, 144 § 1 mom. 1 punkten, 148 § 1 mom. 1 punkten samt 149 § 1 mom. 2 punkten,

sådana de lyder, 1 § 3 mom., 4 § 15 punkten, 137 § 3 mom., 137 b och 141 a § i lag 469/2010 samt 40 § 5 mom., 43 § 4 mom., 76 § 6 mom., 128 a § 11 och 13 punkten, 144 § 1 mom. 1 punkten, 148 § 1 mom. 1 punkten och 149 § 1 mom. 2 punkten i lag 1293/2006, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1188/2003, 713/2004, 1293/2006 och 469/2010, nya 16 och 17 punkter som följer:

1 §
Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter

Bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens uppgifter finns i lagen om statens pensioner (1295/2006) till den del det gäller verkställigheten av statens pensionsskydd och i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) till den del det gäller verkställigheten av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal.


4 §
Allmänna definitioner

I denna lag avses med


15) statlig arbetsgivare i lagen om statens pensioner avsedda statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt lagen om statens pensioner,

16) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och med EU:s tillämpningsförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

17) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

40 §
Tillväxtprocent

Om en anställd vid uppnådd 53 års ålder arbetar i ett annat EU- eller EES-land än Finland, ska till den kalkylerade pensionen, i fråga om vilken gäller att när den fastställs betraktas sådan tid i arbete i ett annat EU- och EES-land som omfattas av arbetspensionslagarna som tid i arbete enligt denna lag (teoretisk pension), fogas ett särskilt tillägg som räknas ut på basis av skillnaden mellan den tillväxtprocent som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten och den tillväxtprocent som avses i 1 mom. 1 punkten. Det särskilda tillägget räknas ut på basis av arbetsinkomsterna i Finland.

43 §
Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens maximibelopp är 75 procent av de arbetspensioner som den anställde har tjänat in innan deltidspensionen börjar och som har minskats i enlighet med 76 § samt av pension som den anställde tjänat in enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). Med sådan pension jämställs en motsvarande förmån som intjänats i ett land som ingått en överenskommelse om social trygghet med Finland eller i ett EU- eller EES-land. Om uppgifter inte fås om en sådan förmån, kan som pension som ska beaktas vid beräkningen av maximibeloppet användas en sådan teoretisk pension som den anställde skulle ha tjänat in om hans eller hennes på arbetet i en främmande stat baserade försäkringstid skulle ha varit tjänstgöring som omfattats av denna lag. Från deltidspension avdras dock inte sådan dagpenning eller ersättning för inkomstbortfall som avses i 76 §, om den har beviljats på grundval av arbete som utförts under tiden med deltidspension. Om den anställde har rätt till deltidspension också enligt någon annan arbetspensionslag och den här avsedda gränsdragningen minskar deltidspensionen, görs minskningen med beaktande av dessa lagar i förhållande till de arbetsinkomster som beaktats i den förvärvsinkomst som stabiliserats enligt dem.

76 §
Primära förmåner som dras av från pension

Som primär förmån betraktas även en sådan förmån från en annan stat som motsvarar en förmån som avses i 1 mom. Om när den anställdes pension bestäms återstående tid ska beaktas enligt pensionslagstiftningen i två eller flera EU- eller EES-länder eller i ett land med vilket Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet, förhindras överlappande återstående tid genom att återstående tid beviljas enligt denna lag i samma förhållande som den anställdes försäkringstid enligt arbetspensionslagarna utgör av försäkringstiden i alla länder som beviljar återstående tid.

128 a §
Utbetalningsordning för pension

Om pension skall betalas till någon annan än pensionstagaren själv på basis av denna eller någon annan lag, och två eller flera myndigheter, kommuner, anstalter eller organ eller andra instanser har rätt till den, betalas pensionen i följande ordning:


11) en betalning utan grund till en anstalt i ett EU- eller EES-land enligt artikel 72.2 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet,


13) en betalning utan grund av annan förmån än pension till en anstalt i ett EU- eller EES-land enligt artikel 72.1 och 72.3 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet,


137 §
Tillsyn

Finansministeriet förordnar årligen en revisor som utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens och Folkpensionsanstaltens pensioner och ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn ska vara antingen en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). På revisionen tillämpas revisionslagen (459/2007).

137 b §
Betalning av statens och Folkpensionsanstaltens pensionsutgifter och ersättning av den kommunala pensionsanstaltens kostnader

Staten och Folkpensionsanstalten betalar i förskott till den kommunala pensionsanstalten det belopp som behövs för att betala pensionsförmåner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Statskontoret betalar ersättning för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i lagen om statens pensioner till den kommunala pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift. Också Folkpensionsanstalten betalar ersättning till den kommunala pensionsanstalten för skötseln av pensionsskyddet för sina anställda. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp i euro som Statskontoret och Folkpensionsanstalten betalar i förskott till den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala pensionsanstalten lägger fram en beräkning av ersättningens storlek för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Finansministeriet och Folkpensionsanstalten bedömer med fem års mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har förverkligats. I detta syfte ska den kommunala pensionsanstalten ge in tillräckliga uppgifter till de ovan nämnda parterna.

Närmare bestämmelser om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till statsanställda och Folkpensionsanstaltens personal och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten utfärdas genom förordning av statsrådet.

141 a §
Samarbetsdelegationen

Vid den kommunala pensionsanstalten finns en samarbetsdelegation som har till uppgift att följa hur pensionsskyddet enligt statens, Folkpensionsanstaltens och den evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem verkställs i den kommunala pensionsanstalten och främja informationen mellan de instanser som är företrädda i delegationen. Delegationen behandlar riktlinjerna för verkställigheten av pensionsskyddet och dess utveckling, och delegationen kan komma med förslag om framtida mål och utvecklingen av verksamheten.

Delegationen har en ordförande och högst nio andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av medlemmarna ska två företräda finansministeriet, två den kommunala pensionsanstalten och två Statskontoret. Av medlemmarna ska två företräda arbetsgivare som omfattas av lagen om statens pensioner och en Folkpensionsanstalten och en kyrkans centralfond. Finansministeriet förordnar en av medlemmarna till ordförande.

144 §
Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter

Den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter

1) av försäkrings och pensionsanstalter som verkställer lagstadgad försäkring, av myndigheter och andra instanser på vilka tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och av privata arbetsgivare få de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskydd och avgörandet av ett anhängigt pensionsärende eller som i övrigt är nödvändiga för fullgörandet av åligganden enligt denna lag, EU:s grundförordning om social trygghet eller EU:s tillämpningsförordning om social trygghet eller enligt en överenskommelse om social trygghet,


148 §
Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den kommunala pensionsanstalten rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag och lagen om statens pensioner enligt följande:

1) till en behörig myndighet och ett behörigt organ får utlämnas de uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av åligganden enligt EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet,


149 §
Teknisk anslutning

Den kommunala pensionsanstalten har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning


2) för en myndighet som har hand om verkställigheten av åligganden enligt EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet till sådana uppgifter som myndigheten har rätt att få enligt 148 § 1 mom. 1 punkten,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Bestämmelserna i 1 § 3 mom., 137 § 3 mom., 137 b och 141 a § i denna lag träder dock i kraft den 1 januari 2012.

Utöver den ersättning som avses i 137 b § 2 mom. betalar Folkpensionsanstalten år 2012 till den kommunala pensionsanstalten ersättning för sådana kostnader som uppkommit före denna lags ikraftträdande och som pensionsanstalten orsakas av den överföring av verkställigheten av Folkpensionsanstaltens personals pensionsskydd som föreskrivs i denna lag. Ersättningen beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt vad som föreskrivs i 137 b § 2 mom. Dessutom betalar Folkpensionsanstalten ersättning för sådana tidigare anskaffade datasystem som används för verkställigheten av Folkpensionsanstaltens personals pensionsskydd och vilkas anskaffningskostnader inte längre till någon del ingår i den beräkning av självkostnadsvärdet som avses i 137 b § 2 mom. Bestämmelser om grunderna för ersättningarnas belopp och betalningstidpunkterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

I en situation där en person i enlighet med artikel 90 i EU:s grundförordning om social trygghet omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/2010
ShUB 21/2010
RSv 144/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.