1089/2010

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2010

Statsrådets förordning om utbildning som krävs för rätt att förskriva läkemedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom., 23 b § 1 och 3 mom. och 23 d § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), sådana de lyder i lag 433/2010:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om den utbildning enligt 14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) som krävs för specialistkompetens och om målen för utbildningen, om den tilläggsutbildning och praktiska erfarenhet enligt 23 b § som krävs för en begränsad förskrivningsrätt samt om den tilläggsutbildning som avses i 23 d §.

2 §
Förutsättningar för förskrivningsrätt

För att få den identifikationskod som avses i 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska legitimerade sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som har fått rätt att utöva sjukskötaryrket ha den praktiska erfarenhet och det kunnande som begränsad förskrivningsrätt förutsätter.

För att få den identifikationskod som avses i 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska legitimerade optiker och legitimerade munhygienister ha den yrkesskicklighet och det kunnande som behövs.

Kunnande visas med ett intyg från en högskola. Utbildningens innehåll och inlärningsmål ska framgå av intyget eller av en sådan beskrivning av som fogats till intyget.

Det kunnande som nämns i 1 och 2 mom. kan förvärvas genom en utbildning som leder till examen eller genom annan utbildning.

2 kap.

Specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt

3 §
Mål för utbildningen

Den utbildning som krävs för specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt ger sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som har fått rätt att utöva sjukskötaryrket färdigheter att från apotek till de patienter som de vårdar förskriva de läkemedel som används i vården, att följa och bedöma effekten av vården samt att vid förskrivningen iaktta bestämmelserna om förskrivning av läkemedel, kraven på patientsäkerhet och de allmänt godtagna vårdrutinerna. Dessutom ska utbildningen ge färdigheter att samarbeta multiprofessionellt samt att bedöma och utveckla yrkeskunnandet och praxisen vid förskrivning av läkemedel.

4 §
Innehållet i utbildningen

Specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt förutsätter högskolestudier som omfattar 45 studiepoäng, bestående av studiehelheterna i sjukdomslära, klinisk medicin, klinisk vård, farmakologi och receptlära så att omfattningen av studierna i sjukdomslära, klinisk medicin, farmakologi och receptlära är minst 20 studiepoäng. Yrkeshögskolorna och universiteten samarbetar i planeringen av och den praktiska organiseringen av utbildningen.

De teoretiska studierna ska stödas av praktiska studier som genomförs vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. En legitimerad läkare med rätt att självständigt utöva läkaryrket ska ge handledning för studier inom ramen för arbete och också ansvara för den direkta handledningen av studerandena och delta i bedömningen av yrkesprov i arbetslivet. Yrkeshögskolan och verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården ska skriftligen avtala om handledningen. Avtalet ska innehålla information om den läkare som ger handledning för studier inom ramen för arbete samt om läkarens uppgifter.

5 §
Säkerställande av kunnandet

Det kunnande som krävs för att få specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt påvisas genom yrkesprov. Till yrkesprovet hör ett riksomfattande skriftligt prov och ett yrkesprov som genomförs i arbetet.

Yrkeshögskolorna och universiteten samarbetar i säkerställande av det kunnande som krävs för begränsad förskrivningsrätt.

6 §
Behörighet för utbildningen

Till utbildning som ger specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt kan antas legitimerade sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som har fått rätt att utöva sjukskötaryrket.

De som antas till utbildningen ska under de senaste fem åren ha minst tre års praktisk erfarenhet inom det uppgiftsområde inom vilket de kommer att förskriva läkemedel.

7 §
Intyg

Högskolorna ger de studerande intyg över genomgången utbildning. I intyget antecknas utbildningens omfattning, studiehelheter och yrkesprov som gäller dem, uppgifter om den läkare som handlett de praktiska studier som ingår i utbildningen samt uppgift om att utbildningen är den i 14 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedda utbildning som krävs för specialkompetens för begränsad förskrivningsrätt.

3 kap.

Tilläggsutbildning för optiker och munhygienister

8 §
Tilläggsutbildning för optiker

För att kunna skaffa de läkemedelspreparat som är receptbelagda och som används i yrkesutövningen ska legitimerade optiker vid yrkeshögskola genomgå den tilläggsutbildning som krävs för förskrivningsrätt. Intyg över genomgången tilläggsutbildning får ges av en yrkeshögskola där det är möjligt att avlägga examen i optometri. Tilläggsutbildningen omfattar minst 2,5 studiepoäng för dem som avlagt examen i optometri och minst 4 studiepoäng för dem som avlagt optikerexamen.

9 §
Tilläggsutbildning för munhygienister

För att kunna skaffa de läkemedelspreparat som är receptbelagda och som används i yrkesutövningen ska legitimerade munhygienister vid yrkeshögskola genomgå en tilläggsutbildning omfattande minst 3 studiepoäng i säker användning av bedövningsmedel och fluorpreparat. Intyg över genomgången utbildning får ges av en yrkeshögskola där det är möjligt att avlägga munhygienistexamen.

4 kap.

Bedömning och utvecklande av utbildningen

10 §
Sakkunniggrupp

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en sakkunniggrupp med uppgift att stöda säkerställandet av det kunnande som utbildningen ger samt bedömningen och utvecklandet av utbildningen. I sakkunniggruppen ska det finnas representanter för hälso- och sjukvårds- samt utbildningsmyndigheterna, de högskolor som ger utbildning enligt denna förordning, hälso- och sjukvårdssystemet samt andra sakkunnigorgan.

5 kap.

Ikraftträdande

11 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.