1087/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 9 § och 32 § 2 mom., sådana de lyder i lag 301/2006, samt

fogas till lagen nya 7 a och 33 a § som följer:

7 a §
Temporär rätt att utöva veterinäryrket i undervisnings- och forskningsuppgifter inom veterinärmedicin

Livsmedelssäkerhetsverket kan på ansökan bevilja en person som avses i 5 § temporär rätt att utöva veterinäryrket i undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet utan krav på kompletterande studier eller språkkunskaper. Temporär rätt kan beviljas för högst fem år åt gången, begränsad till ett visst specialområde och verksamhetsställe. I fråga om de handlingar som ska bifogas en ansökan om temporär rätt gäller bestämmelserna i 5 a § 1 mom. 1―3 punkten och 3 mom.

För att temporär rätt ska beviljas förutsätts att sökanden är särskilt skicklig och erfaren inom sitt område och att han eller hon i utgångslandet har en gällande obegränsad rätt att utöva veterinäryrket. Den som har fått temporär rätt kan utöva veterinäryrket endast under övervakning och ledning av en ansvarig person som är legitimerad veterinär i Finland, verksam vid samma verksamhetsställe och utsedd av universitetet.

9 §
Användning av beteckningen veterinär

Endast veterinärer som legitimerats med stöd av denna lag och personer som avses i 7 a och 8 § får använda beteckningen veterinär. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas de bestämmelser om användningen av veterinärmedicinska examensbenämningar i Finland som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.

32 §
Veterinärregister

Uppgifter som ska föras in i registret är

1) namn, personbeteckning, identifikationsnummer, legitimationsdatum och information om eventuell specialveterinärexamen i fråga om utövare av veterinäryrket,

2) arbetsplats- och kontaktinformation samt verksamhet som självständig yrkesutövare i fråga om utövare av veterinäryrket,

3) tid under vilken en veterinärmedicine studerande med stöd av 7 § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,

4) tid under vilken en person med stöd av 7 a § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,

5) tid under vilken en utövare av veterinäryrket med stöd av 8 § temporärt tillhandahåller veterinärtjänster,

6) temporär begränsning eller temporärt förbjudande av rätten att utöva yrket, och

7) tills vidare gällande begränsning eller förbjudande av rätten att utöva yrket.


33 a §
Offentlig informationstjänst

Livsmedelssäkerhetsverket får genom ett allmänt datanät ur veterinärregistret lämna ut uppgifter om namn och identifikationsnummer samt rätt att utöva yrket och begränsning av denna rätt i fråga om en person som utövar veterinäryrket (offentlig informationstjänst). I fråga om den som temporärt med stöd av 7, 7 a eller 8 § utövar veterinäryrket får uppgifter lämnas ut även om den tid då den temporära rätten att utöva yrket gäller.

I den offentliga informationstjänsten får information bara sökas med enkel sökning där sökvillkoret är den registrerades namn eller identifikationsnummer.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utplåna uppgifterna i den offentliga informationstjänsten om en person som utövar veterinäryrket omedelbart efter det att personen har fråntagits rätten att utöva yrket eller när verket har fått information om att yrkesutövaren har avlidit. På bevarande av uppgifter i den offentliga informationstjänsten tillämpas i övrigt vad som i 33 § 1 mom. bestäms om förvaring av uppgifter som införts i veterinärregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 87/2010
JsUB 15/2010
RSv 163/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.