1085/2010

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2010

Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005:

1 §
Prestationer av samma slag som andra myndigheters prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Migrationsverket uppbär en fast behandlingsavgift enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

2) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

3) permanent uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

4) registrering av uppehållsrätt eller uppehållskort som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

5) överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument,

6) främlingspass eller resedokument för flykting, samt

7) visum.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal uppbär en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan,

2) medborgarskapsanmälan,

3) svar på förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus,

4) annat första uppehållstillstånd än det som avses i 1 § 1 punkten,

5) nytt främlingspass, resedokument för flykting eller uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit,

6) ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas,

7) ansökan om återkallande av inreseförbud, samt

8) intyg som utfärdas på begäran.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift uppbärs inte

1) av utlänningar som tas emot i Finland inom en flyktingkvot när ansökan gäller tidsbegränsat uppehållstillstånd,

2) för ansökan om internationellt skydd,

3) av i utlänningslagen (301/2004) avsedda familjemedlemmar till en utlänning som åtnjutit internationellt skydd, om uppehållstillstånd söks för familjemedlemmarna på grund av familjeband innan anknytningspersonen har beviljats permanent uppehållstillstånd,

4) av utlänningar som beviljas uppehållstillstånd på den grunden att de är offer för människohandel.

Avgift uppbärs inte för i 2 § 1 eller 2 punkten avsedda ansökningar eller anmälningar om medborgarskap för barn som finns med i en vårdnadshavares ansökan eller anmälan. Avgift uppbärs inte heller för medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig åren 1939―1945 och av en sökande som kan påvisa att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge.

Avgift uppbärs inte för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket uppbär en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder är

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket, med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikations- och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter och tjänster,

7) användning av lokaler och anordningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

5 §
Avgiftsbelagda prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Migrationsverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Uppbörd och återbäring av avgifter

För behandling av ansökan uppbärs avgift på förhand när ansökan lämnas in. Uppbörd av avgift antecknas i utlänningsregistret. I registret antecknas också om avgift inte uppbärs.

Avgiften återbetalas inte om ansökan återtas efter det att åtgärder som gäller behandling av ansökan har inletts.

Avgiften återbetalas om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheter.

Avgiften återbetalas till det konto som sökanden meddelat.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till utgången av 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 december 2010

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Lagstiftingsråd
Jutta Gras

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.