1080/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag (370/1983) 2 § och

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Med avvikelse från 1 och 2 mom. ska rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, primärt tillämpas på relationerna mellan stater som enligt artikel 1.2 i förordningen är medlemsstater.

2 §

I Danmark, Island, Norge och Sverige givna beslut om underhållsbidrag gäller och kan verkställas trots bestämmelserna i denna lag i enlighet med den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige slutna konventionen angående indrivning av underhållsbidrag (FördrS 8/1963), om ingenting annat följer av andra stycket i artikel 69.3 i den förordning som nämns i 1 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

RP 144/2010
LaUB 17/2010
RSv 169/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.