1077/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag ges kompletterande bestämmelser om hur rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, nedan förordningen, ska tillämpas i Finland.

2 §
Bemyndigande för Folkpensionsanstalten att driva in underhållsbidrag

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag (1076/2010) ska Folkpensionsanstalten sköta indrivningen av underhållsbidrag, om Folkpensionsanstalten med stöd av 19 § i lagen om underhållsstöd (580/2008) har rätt att driva in underhållsbidrag.

Folkpensionsanstalten får vid skötseln av ett sådant ärende som avses i 1 mom. göra en framställan om särskilda åtgärder enligt artikel 53.1 i förordningen till centralmyndigheten i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

3 §
Domstol som fastställer erkännande av beslut och dess verkställbarhet

En i artikel 27 i förordningen avsedd ansökan om verkställbarhetsförklaring av ett beslut om underhållsbidrag prövas i tingsrätten. I artikel 27.2 föreskrivs om vilken tingsrätt som är behörig i ärendet.

En i artikel 23.2 i förordningen avsedd ansökan om erkännande av ett beslut om underhållsbidrag prövas av den tingsrätt inom vars domkrets någon av parterna i beslutet är bosatt, eller om bostadsort saknas i Finland, av Helsingfors tingsrätt.

4 §
Förnyad prövning av beslut

En i artikel 19 i förordningen avsedd begäran om förnyad prövning av ett beslut om underhållsbidrag som fattats i Finland prövas av den domstol som har fattat det lagakraftvunna beslutet, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 31 kap. 3―5 och 14 a § i rättegångsbalken.

5 §
Språket i handlingar

Om ett sådant utdrag av ett domstolsbeslut som avses i artikel 20.1 b, artikel 28.1 b eller artikel 40.2 i förordningen har avfattats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en översättning av utdraget till finska, svenska eller engelska ges till den finska myndigheten.

En översättning av ett beslut som en finsk myndighet kräver med stöd av artikel 20.2, artikel 28.2 eller artikel 29.2 i förordningen kan förutom på finska och svenska också ges in på engelska.

6 §
Intyg över att förutsättningarna för rättshjälp uppfylls

Ett i artikel 47.3 i förordningen avsett intyg om att parten enligt finsk lag uppfyller förutsättningarna att få rättshjälp utfärdas av en rättshjälpsbyrå som avses i lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002).

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

RP 144/2010
LaUB 17/2010
RSv 169/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.