1076/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om centralmyndigheten i Finland i internationella ärenden om underhållsbidrag och om centralmyndighetens rätt att få uppgifter och annan handräckning av andra myndigheter i sådana ärenden.

I denna lag föreskrivs också om rätt till rättshjälp i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag.

2 §
Centralmyndighet i Finland

Justitieministeriet är

1) den centralmyndighet som avses i artikel 49 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet,

2) det förmedlande och mottagande organ som avses i konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (FördrS 37/1962),

3) den centralmyndighet som avses i artikel 3 i den mellan Finlands regering och Amerikas förenta staters regering ingångna överenskommelsen om verkställighet av underhållsskyldighet (FördrS 74/2007).

Justitieministeriet är förmedlande och mottagande organ också när ömsesidighet iakttas vid internationell indrivning av underhållsbidrag.

Justitieministeriet kan enligt egen prövning vara förmedlande och mottagande organ eller tillhandahålla annan hjälp för indrivning eller fastställelse av underhållsbidrag även i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom.

3 §
Centralmyndighetens rätt till handräckning

Trots sekretessbestämmelserna har justitieministeriet vid skötseln av de uppgifter som avses i 2 § rätt att få uppgifter och annan handräckning

1) av statliga och kommunala socialvårdsmyndigheter för att utreda en persons förhållanden och möjligheterna till en uppgörelse i godo,

2) av polismyndigheterna för att lokalisera en person,

3) vid skötseln av en centralmyndighetsuppgift som gäller indrivning av underhållsbidrag av statliga och kommunala socialvårdsmyndigheter och av skattemyndigheterna för att utreda en persons inkomster och förmögenhet samt för att identifiera personens arbetsgivare eller den som utbetalar personens pension.

4 §
Rättshjälp och befrielse från verkställighetskostnader

Om justitieministeriet eller en av justitieministeriet bemyndigad person företräder en sökande i domstol eller hos någon annan myndighet i Finland i en uppgift enligt 2 §, får sökanden kostnadsfri rättshjälp oberoende av vad som annars föreskrivs om förutsättningarna för rättshjälp

1) i ett ärende som gäller fastställelse av att ett beslut om underhållsbidrag som har fattats i en främmande stat erkänns eller kan verkställas här,

2) i ett ärende som gäller fastställande av faderskap,

3) i ett ärende genom vilket en förälder kan förpliktas att betala underhållsbidrag till sitt barn,

4) i ett ärende som gäller ändring av det underhållsbidrag som fastställts för ett barn, om sökande är barnet eller barnets företrädare.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 2―4 punkten tillämpas dock endast om barnet är yngre än 21 år när ärendet blir anhängigt.

Om justitieministeriet eller en av justitieministeriet bemyndigad person företräder en sökande vid verkställigheten av ett beslut om underhållsbidrag i en uppgift enligt 2 §, är sökanden befriad från verkställighetskostnaderna.

5 §
Översättning av handlingar till främmande språk

Om det enligt en internationell förpliktelse som är bindande för Finland behövs en översättning till främmande språk av en handling som hänför sig till en ansökan som ska sändas till en främmande stat i en uppgift enligt 2 §, svarar justitieministeriet för anskaffning av översättningen. Om Folkpensionsanstalten är sökande, svarar denna dock själv för anskaffning av översättningen.

6 §
Lagens subsidiära natur

Denna lag tillämpas endast om inte något annat följer av Finlands internationella förpliktelser.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Ärenden som är anhängiga vid utrikesministeriet och som hör till centralmyndighetens uppgifter överförs till justitieministeriet när denna lag träder i kraft.

RP 144/2010
LaUB 17/2010
RSv 169/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.