1052/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2010

Lag om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) 9 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

9 §
Försummelseavgift

Försummelseavgiften bestäms till minst 1 600 euro och högst 16 000 euro.


9 a §
Justering av försummelseavgiftens belopp

Maximi- och minimibeloppet av försummelseavgiften enligt 9 § ska justeras vart tredje år genom förordning av statsrådet så att det motsvarar förändringen i penningvärdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 172/2010
AjUB 9/2010
RSv 172/2010

Helsingfors den 3 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.