1043/2010

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2010

Statsrådets förordning om krav på ekodesign för produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008 ), av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1009/2010:

1 §
Bedömning av energirelaterade produkters överensstämmelse med kraven

Energirelaterade produkters överensstämmelse med kraven visas genom förfarandet för intern designkontroll enligt bilaga 1 eller genom ledningssystemet för att påvisa överensstämmelse med kraven enligt bilaga 2 eller på något annat jämförbart sätt.

2 §
Försäkran om överensstämmelse

I försäkran om överensstämmelse ska följande uppgifter finnas:

1) namn och adress på tillverkaren eller dennes auktoriserade representant,

2) en beskrivning av modellen så att den kan identifieras entydigt,

3) en hänvisning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter,

4) hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts,

5) hänvisningar till övriga standarder och specifikationer som använts,

6) hänvisningar till annan lagstiftning som innehåller bestämmelser om CE-märkning av energirelaterade produkter,

7) kontaktuppgifter för den person som på tillverkarens eller den auktoriserade representantens vägnar undertecknar försäkran om överstämmelse, och dennes underskrift.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2010 .

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1/2009).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (32009L0125); EUT nr L 285, 31.10.2009, s. 10

Helsingfors den 2 december 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Outi Helander

Bilaga 1

INTERN DESIGNKONTROLL

1 Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant, som iakttar kraven i 2 punkten, förklarar och försäkrar att den energirelaterade produkten överensstämmer med relevanta krav i den tillämpliga genomförandeåtgärden. Försäkran om överensstämmelse kan omfatta en eller flera energirelaterade produkter och ska hållas tillgänglig hos tillverkaren.

2 Tillverkaren ska sammanställa teknisk dokumentation som gör det möjligt att bedöma den energirelaterade produktens överensstämmelse med kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla

a) en allmän beskrivning av den energirelaterade produkten och dess avsedda användning,

b) resultaten av relevanta miljöbedömningsstudier som utförts av tillverkaren eller hänvisningar till litteratur om miljöbedömningar eller fallstudier som används av tillverkaren vid utvärdering, dokumentation och fastställande av olika lösningar för produktdesignen,

c) den energirelaterade produktens ekologiska profil om det krävs enligt genomförandeåtgärden,

d) element i produktdesignspecifikationen som rör den energirelaterade produktens miljömässiga designaspekter,

e) en förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har använts; om inga harmoniserade standarder använts eller om dessa standarder inte fullt ut täcker kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden, lämnas en beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla kraven i genomförandeåtgärden,

f) en kopia av de uppgifter som rör produktens miljömässiga designaspekter, samt

g) resultaten av mätningarna av de krav på ekodesign som utförts och om deras överensstämmelse med de krav på ekodesign som fastställs i den tillämpliga genomförandeåtgärden.

3 Tillverkaren ska se till att produkten kommer att tillverkas i enlighet med de designspecifikationer som avses i 2 punkten och i enlighet med kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden.

Bilaga 2

LEDNINGSSYSTEM FÖR ATT PÅVISA ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN

1 Tillverkaren förklarar och försäkrar att den energirelaterade produkten överensstämmer med relevanta krav i den tillämpliga genomförandeåtgärden. Försäkran om överensstämmelse kan omfatta en eller flera produkter. Försäkran om överensstämmelse ska uppbevaras av tillverkaren.

2 Ett ledningssystem kan användas för bedömning av överensstämmelse av den energirelaterade produkten förutsatt att tillverkaren inför de miljörelaterade delar av ledningssystemet som avses i punkt 3 denna bilaga.

3 Miljörelaterade delar i ledningssystemet

3.1. Produktens miljöprestanda

Tillverkaren ska kunna påvisa att den energirelaterade produkten överensstämmer med kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden. Tillverkaren ska också kunna tillhandahålla ramar för att fastställa och revidera målsättningar och indikatorer för produktens miljöprestanda, för att förbättra produktens övergripande miljöprestanda.

Alla de åtgärder som antagits av tillverkaren för att förbättra den energirelaterade produktens övergripande miljöprestanda och fastställa produktens ekologiska profil genom design och tillverkning, ska dokumenteras, om det krävs enligt genomförandeåtgärden.

Denna dokumentation ska särskilt omfatta en adekvat beskrivning av

a) förteckningen över dokument som ska upprättas för att påvisa den energirelaterade produktens överensstämmelse med kraven och ska göras tillgängliga,

b) målsättningarna och indikatorerna för produktens miljöprestanda samt uppgifter om organisationsstruktur, ansvarsområden och ledningens befogenheter liksom också resursfördelningen när det gäller genomförande och uppdatering,

c) de kontroller och tester som ska utföras efter tillverkningen för att kontrollera produktens prestanda i förhållande till indikatorerna för miljöprestanda,

d) förfaranden för kontroll av den krävda dokumentationen och garantier för att den uppdateras, samt

e) metoden för att kontrollera miljöinslagens genomförande och effektivitet i ledningssystemet.

3.2 Planering

Tillverkaren ska utarbeta och uppdatera

a) förfaranden för att utarbeta produktens ekologiska profil,

b) målsättningar och indikatorer för produktens miljöprestanda i vilka hänsyn tas till tekniska alternativ för att uppfylla de tekniska och ekonomiska kraven, samt

c) ett program för att uppnå dessa målsättningar.

3.3 Genomförande och dokumentation

Dokumentationen av ledningssystemet ska innehålla

a) uppgifter om ansvarsområden och befogenheter i syfte att säkra produktens miljöprestanda och rapportering om hur översyn och förbättringar genomförs,

b) dokument med beskrivningar av den metod för designkontroll och verifikation som införts och de förfaranden och systematiska åtgärder som används vid produktdesignen, samt

c) information för att beskriva de viktigaste miljörelaterade delarna i ledningssystemet och förfarandena för att kontrollera alla dokument som krävs hålls uppdaterade.

Dokumentationen av den energirelaterade produkten ska innehålla

a) en allmän beskrivning av den energirelaterade produkten och dess avsedda användning,

b) resultaten av relevanta miljöbedömningsstudier som utförts av tillverkaren eller hänvisningar till litteratur om miljöbedömningar eller fallstudier som används av tillverkaren vid utvärdering, dokumentation och fastställande av olika lösningar för produktdesignen,

c) produktens ekologiska profil om det krävs enligt genomförandeåtgärden,

d) resultaten av mätningarna av de krav på ekodesign som utförts och om deras överensstämmelse med de krav på ekodesign som fastställs i den tillämpliga genomförandeåtgärden,

e) specifikationer som anger vilka harmoniserade standarder som helt eller delvis har använts eller om sådana inte har använts eller om dessa inte fullt ut täcker kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden, en beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla kraven på överensstämmelse, samt

f) en kopia av de uppgifter som rör produktens miljömässiga designaspekter.

3.4 Kontroller och korrigerande åtgärder

Tillverkaren ska

a) genom nödvändiga åtgärder garantera att den energirelaterade produkten kommer att tillverkas i enlighet med produktdesignspecifikationen och med kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden,

b) utarbeta och uppdatera förfaranden för att undersöka och hantera bristande överensstämmelse samt genomföra de ändringar i de dokumenterade förfarandena som följer av de korrigerande åtgärderna, samt

c) minst vart tredje år utföra en fullständig intern revision av ledningssystemet med avseende på dess miljörelaterade delar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.