1033/2010

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 14 § som följer:

14 §
Priser per enhet för särskilda yrkesläroanstalter

Priserna per enhet per undervisningsdag för sådana särskilda yrkesläroanstalter som avses i 27 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet graderas genom att priset per enhet för läroanstalten multipliceras med ett bestämt tal som fastställs för den prisgrupp läroanstalten tillhör enligt utbildningsområde i enlighet med 11 § 1 mom. i denna förordning. Inom utbildningsområdet för teknik och kommunikation är det bestämda tal som används som multiplikator och som avses ovan dock 8,5 för den utbildning till yrkes- och trafikflygare som ges vid särskilda yrkesläroanstalter.

När priserna per enhet för de särskilda yrkesläroanstalterna beräknas ska läroanstalterna placeras i prisgrupper enligt 1 mom. på basis av det huvudsakliga utbildningsområdet vid ifrågavarande läroanstalt. Placeringen granskas vart fjärde år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet bestäms för år 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.