1007/2010

Utfärdad i Helsingfors den 26 november 2010

Lag om ändring av kollektivtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kollektivtrafiklagen (869/2009) 12 § 2 och 3 mom., 13 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15, 17 och 18 §, 19 § 4 mom., 61 § och 62 § 5 mom.,

av dem 14 § 1 mom., 15, 17 och 18 § samt 19 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1694/2009, och

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1694/2009, ett nytt 5 mom. som följer:

12 §
Myndigheter som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik

Tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart i Björneborg, Hyvinge, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kemi, Kotka, Kouvola, Kuopio, Nyslott, Raumo, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Seinäjoki, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand eller Åbo beviljas av den behöriga kommunala myndigheten. Tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart inom det område som kommunerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda bildar beviljas av Samkommunen Helsingforsregionens trafik.

Tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart inom det område som kommunerna Artsjö, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Padasjoki och Sysmä bildar beviljas av den behöriga myndigheten i Lahtis stad. Tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart inom det område som kommunerna Hattula, Janakkala och Tavastehus bildar beviljas av den behöriga myndigheten i Tavastehus stad. Tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart inom det område som kommunerna Birkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Tammerfors, Vesilahti och Ylöjärvi bildar beviljas av den behöriga myndigheten i Tammerfors stad.


Bestämmelser om de förfaranden som myndigheten ska följa när den beviljar tillstånd ingår i förvaltningslagen (434/2003).

13 §
Myndigheter som beviljar tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik

Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik som bedrivs enbart inom området för de kommuner som nämns i 12 § 2 och 3 mom. beviljas av den behöriga kommunala myndigheten. Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik som bedrivs enbart inom behörighetsområdet för Samkommunen Helsingforsregionens trafik beviljas av Samkommunen Helsingforsregionens trafik.


14 §
Behöriga myndigheter enligt trafikavtalsförordningen och deras samarbete samt beslut om tillämpning av trafikavtalsförordningen

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala myndigheter som nämns i 12 § 2 och 3 mom. är sådana behöriga vägtrafikmyndigheter som avses i trafikavtalsförordningen. Den inbördes behörighetsfördelningen mellan myndigheterna följer 12 och 13 §, dock så att trafiktjänster som ordnas av den behöriga kommunala myndigheten i en obetydlig omfattning kan sträcka sig utanför dess egentliga behörighetsområde. Behörig myndighet i ärenden som gäller järnvägstrafik är kommunikationsministeriet och, inom sitt behörighetsområde, Samkommunen Helsingforsregionens trafik. Behöriga myndigheter i ärenden som gäller annan spårtrafik är de kommunala myndigheter som nämns i 12 § 2 och 3 mom. inom sitt behörighetsområde.


15 §
Myndigheter enligt förordningen om gemenskapens internationella trafik

Behöriga myndigheter enligt förordningen om gemenskapens internationella trafik är Trafiksäkerhetsverket, de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland, av vilka trafikidkarna får de handlingar som avses i artikel 11.4 i förordningen. Trafiksäkerhetsverket tar även emot de anmälningar som avses i artikel 2.3 i förordningen och utfärdar de certifikat som avses i artikel 13.1 och 13.3. Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontroll- och tillsynsmyndigheter som avses i artiklarna 14 och 15.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen på sökandens hemort är behörig att bevilja i artikel 3a i förordningen avsedda gemenskapstillstånd samt återkalla och återta sådana tillstånd i enlighet med artikel 16.1 och 16.3. På Åland beviljas, återkallas och återtas gemenskapstillstånd av Statens ämbetsverk på Åland.

I artiklarna 6―9 i förordningen avsedd myndighet som beviljar tillstånd för regelbunden trafik är den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral på vars område rutten finns. På Åland beviljas tillstånd för regelbunden trafik av Statens ämbetsverk på Åland. Om linjens rutt finns inom flera än en behörig myndighets behörighetsområde, beviljas tillståndet av den myndighet inom vars område den längsta sträckan av rutten finns.

17 §
Myndigheter enligt Interbusöverenskommelsen

Trafiksäkerhetsverket utfärdar det kontrolldokument för avreglerad tillfällig trafik som avses i artikel 6 i Interbusöverenskommelsen och beviljar det transporttillstånd som avses i artikel 15. Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet är sådana kontrollmyndigheter som avses i artikel 18 i överenskommelsen.

18 §
Myndighet enligt bilaterala avtal

Trafiksäkerhetsverket beviljar transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontransport med buss utomlands som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat och beviljar på bilaterala avtal baserade tillstånd för rutter som överskrider riksgränserna.

19 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Sökanden eller den trafikansvarige ska anses yrkesskicklig, om han eller hon har fullgjort en företagarkurs i busstrafik och avlagt ett skriftligt prov samt fått ett intyg över det godkända skriftliga provet av Trafiksäkerhetsverket eller av ett verk eller en inrättning som varit föregångare till Trafiksäkerhetsverket och haft rätt att utfärda motsvarande intyg. Fullgörande av företagarkurs ska inte krävas av den som har minst två års fortlöpande praktisk erfarenhet i ledande uppgifter i ett företag inom persontrafiken.

61 §
Övergångsbestämmelser för de behöriga myndigheterna

Behöriga myndigheter som avses i 12 § 2 mom. är till utgången av 2009 utöver dem som nämns i momentet även myndigheterna i kommunerna Esbo, Helsingfors och Vanda. Till utgången av 2009 är Huvudstadsregionens samarbetsdelegation behörig myndighet enligt 12 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 14 § 1 mom. i stället för Samkommunen Helsingforsregionens trafik. Samarbetsdelegationen ingår också de i 62 § avsedda trafikeringsavtalen för övergångsperioden som gäller linjetrafik som bedrivs inom området för kommunerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda.

62 §
Övergångsbestämmelser för trafiktillståndens och avtalens giltighet

Inom behörighetsområdet för Samkommunen Helsingforsregionens trafik kan vardera avtalsparten säga upp ett trafikeringsavtal för övergångsperioden så att det upphör den 30 juni 2014 eller därefter med iakttagande av en uppsägningstid på 18 månader, om den behöriga myndigheten har fattat ett beslut enligt 14 § 4 mom. om att ordna trafiken i enlighet med trafikavtalsförordningen och ordnar trafiken genom anbudsförfarande. Inom Kervo och Kyrkslätt får vardera avtalsparten emellertid säga upp ett trafikeringsavtal för övergångsperioden så att det upphör den 30 juni 2013 eller därefter med iakttagande av en uppsägningstid på 18 månader, om den behöriga myndigheten har fattat ett beslut enligt 14 § 4 mom. om att ordna trafiken i enlighet med trafikavtalsförordningen och ordnar trafiken genom anbudsförfarande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 151/2010
KoUB 13/2010
RSv 168/2010

Helsingfors den 26 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.