1003/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 november 2006 om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006) 1 §, 4 §, 13, 14 § och bilaga I som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller kontroller och andra motsvarande åtgärder som i syfte att bekämpa djursjukdomar skall utföras i fråga om i 2 § i förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996) avsedda djur och varor som levereras från Europeiska unionens medlemsstater (medlemsstat) till Finland och från Finland till andra medlemsstater samt transporter av i bilaga I―III till denna förordning avsedda djur och produkter från Finland till ett tredjeland via en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat till ett tredjeland via Finland.

Vad som i denna förordning bestäms om en medlemsstat i Europeiska unionen eller dess territorium tillämpas också på en sådan stat som enligt ett avtal som ingåtts med Europeiska unionen har rätt att vara verksam på unionens inre marknad.

4 §
Registrering som exportör

En exportör av djur och produkter som förtecknas i bilaga I―III i denna förordning skall hos Livsmedelssäkerhetsverket skriftligen ansöka om sådan registrering som exportör som avses i 12 g § i lagen om djursjukdomar senast 10 vardagar före den första exporten.

Ansökan skall innehålla

1) exportörens namn och adress,

2) djurart eller produkt som registreringen gäller,

3) den veterinär som övervakar exporten och

4) den övervakande veterinärens anmälan om att exportören av produkterna har ett i 12 g § i lagen om djursjukdomar avsett egenkontrollprogram, eller annan tillräcklig utredning om egenkontroll.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på exportörer av hästdjur. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. inte på exportörer av hundar, katter, illrar och sällskapsfåglar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

13 §
Registrering som importör och importtillstånd

En importör av djur och produkter som förtecknas i bilaga I―III i denna förordning skall hos Livsmedelssäkerhetsverket skriftligen ansöka om sådan registrering som importör som avses i 12 g § i lagen om djursjukdomar eller om importtillstånd. Ansökan om registrering som importör skall ske senast 10 vardagar före den första importen.

Ansökan skall innehålla

1) importörens namn och adress,

2) djurart eller produkt som registreringen gäller,

3) den medlemsstat från vilken avsikten är att djuren eller produkterna skall importeras och

4) vid import av djur en utredning om att importören har tillgång till utrymmen där djuren vid behov kan hållas isolerade.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på importörer av hästdjur, harar, kaniner, sällskapsdjursfoder och biodlingsprodukter och inte heller på sådana importörer som importerar jakttroféer för eget bruk. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. inte på importörer av hundar, katter, illrar och sällskapsfåglar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

14 §
Förhandsanmälan

Importörerna av sådana djur och produkter som förtecknas i bilaga I ska minst 24 timmar före införseln tillställa Livsmedelssäkerhetsverket en skriftlig förhandsanmälan om att djur eller produkter kommer att anlända. Om dagen före införseln inte är en vardag, ska förhandsanmälan göras senast föregående vardag. Anmälan ska också göras om sådant animaliskt hydrolyserat protein som avses i bilaga III och om blodprodukter av animaliskt ursprung avsedda för utfordring av djur samt om biprodukter från slaktade djur och material från fisk som enligt biproduktförordningen hör till kategori 3-material. Av förhandsanmälan ska framgå vilka djur och produkter importförsändelsen innehåller, antalet djur och mängden produkter, avgångsplats, bestämmelseplats och importdatum.

Anmälan behöver emellertid inte göras för hästdjur, sperma och embryon från hästdjur samt fiskmjöl. Anmälan behöver inte heller göras för sådana hundar, katter, illrar och sällskapsfåglar som inte är avsedda att säljas eller förmedlas.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Bilaga 1

1. Hov- och klövdjur, med undantag av från Sverige och Norge tillfälligt för tävlingsändamål eller annat motsvarande ändamål införda renar

2. Fjäderfän och kläckningsägg

3. Andra fåglar

4. Apor

5. Bin och humlor

6. Harar och kaniner

7. Hundar, katter och illrar

8. Levande fiskar, skaldjur och mollusker

9. Sperma från nötkreatur, svin, hästar, får och getter

10. Embryon från nötkreatur, svin, hästar, får och getter

11. Äggceller från nötkreatur, svin, hästar, får och getter

12. Rom och mjölke avsedd för odling av fisk och skaldjur

13. Dödad, orensad odlad fisk

14. Kulturer av patogena mikrober

15. Material som hör till kategori 1 och kategori 2 enligt biproduktsförordningen samt bearbetade produkter som härstammar från dessa

16. Bearbetat animaliskt protein

I punkterna 3, 6 och 7 avses även sällskapsdjur som medförs av resande.

I punkterna 3, 6―8, 12 och 13 avses dock enbart djur och produkter, för vilka det vid import och export behövs en veterinärkontroll enligt särskilda föreskrifter samt ett över kontrollen utfärdat intyg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.