998/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 § i kommunindelningslagen (1698/2009):

1 §
Hörande av sakägare

När fastighetsregisterföraren i enlighet med 47 § i kommunindelningslagen (1698/2009) beslutar att den kamerala indelningen ändras i överensstämmelse med kommunindelningen eller att kommunindelningen ändras i överensstämmelse med den kamerala indelningen ska ägarna till de områden som överförs och en kommun som berörs av ändringen i den administrativa indelningen ges tillfälle att bli hörda innan beslutet fattas.

2 §
Delgivning av beslut

Fastighetsregisterföraren ska delge ägarna till de områden som är föremål för ändring och kommunen sitt beslut enligt 1 § på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Sedan ett beslut som avses i 1 mom. eller ett beslut som fattats vid fastighetsförrättning med stöd av 46 § i kommunindelningslagen har vunnit laga kraft ska fastighetsregisterföraren sända en kopia av beslutet till finansministeriet, magistraten, skatteverket och kommunerna i fråga. Om förvaltningsdomstolen har ändrat beslutet på grund av ändringssökande, ska fastighetsregisterföraren sända en kopia också av förvaltningsdomstolens beslut till de ovan nämnda myndigheterna samt informera de ägare som avses i 1 mom. om förvaltningsdomstolens beslut till de delar förvaltningsdomstolen inte har gjort detta.

3 §
Information om överföring av hela registerenheter

När fastighetsregisterförarens eller förrättningsmännens beslut om ändring i den kamerala indelningen eller kommunindelningen har vunnit laga kraft och den överföring av en hel registerenhet från en kommun till en annan som beslutet föranlett har antecknats i fastighetsregistret, ska fastighetsregisterföraren sända ett utdrag ur fastighetsregistret till ägaren av registerenheten och av outbrutna områden som ingår i den. Om registerenheten eller outbrutna områden som ingår i den har flera ägare, får utdraget sändas till en av dem. I fråga om ett samfällt område sänds utdraget till styrelsen eller till ombudsmannen, om delägarlaget är konstituerat, och i övriga fall till någon av delägarna i det samfällda området.

4 §
Kameral delning

Ska en del av ett samfällt område, av ett biområde som enligt lagen om allmänna vägar (243/1954) besitts med vägrätt eller av en allmän väg i landskapet Åland överföras från en kommun till en annan på grund av ett beslut enligt 46 eller 47 § i kommunindelningslagen, antecknas den överförda delen av registerenheten som en egen registerenhet i den mottagande kommunens fastighetsregister eller så ansluts den till en förefintlig registerenhet (kameral delning). Lantmäteribyrån ska vid behov bestämma om en uppgång av rån mellan kommuner och, såvida arealen av den del som ska överföras inte tidigare har fastställts genom fastighetsförrättning, om en fastighetsbestämning enligt 101 § 1 mom. 8 punkten i fastighetsbildningslagen (554/1995).

Den åtgärd som avses i 1 mom. kan också vidtas i fråga om en inlösningsenhet som är landsvägs- eller järnvägsområde, om inte fastighetssystemets klarhet förutsätter att det överförda området avstyckas.

Efter att de i 1 och 2 mom. avsedda anteckningarna har gjorts ska fastighetsregisterföraren till ägaren av ett område som ingår i den registerenhet som bildats sända ett utdrag om registerenheten ur fastighetsregistret samt ett utdrag ur eller en kopia av förrättningskartan, om en fastighetsbestämning enligt 1 mom. eller en avstyckning enligt 2 mom. har gjorts för uppgörandet av en sådan. Om ett outbrutet område som ingår i registerenheten har flera ägare, får utdraget sändas till en av dem. I fråga om ett samfällt område sänds utdraget till styrelsen eller till ombudsmannen, om delägarlaget är konstituerat, och i övriga fall till någon av delägarna i det samfällda området.

De åtgärder som avses i 1 mom. vidtas inte förrän det beslut som ändrar kommunindelningen eller den kamerala indelningen eller beslutet om kommungränsens sträckning har vunnit laga kraft. Åtgärderna ska vidtas i brådskande ordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.