991/2010

Utfärdad i Helsingfors den 19 november 2010

Lag om ändring av 2 och 7 § i arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i arbetstidslagen (605/1996) 2 § 1 mom. 5 punkten och

ändras 7 § 1 mom. 7 punkten som följer:

7 §
Periodarbetstid

Den ordinarie arbetstiden får med avvikelse från 6 § ordnas så att den under en period av tre veckor är högst 120 timmar eller under en period av två veckor är högst 80 timmar


7) i hushållsarbete och i familjedagvård enligt lagen om barndagvård (36/1973),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

I anställningsförhållanden där arbetsgivaren ska eller får iaktta ett kollektivavtal som före denna lags ikraftträdande har ingåtts med stöd av antingen lagen om kollektivavtal eller 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen, får arbetsgivaren tillämpa bestämmelser i kollektivavtalet som avviker från denna lag tills kollektivavtalet upphör, om inte kollektivavtalet ändras före det. På motsvarande sätt får arbetstidsbestämmelser som har utfärdats med stöd av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och som avviker från denna lag tillämpas tills tjänstekollektivavtalet upphör, om inte tjänstekollektivavtalet ändras före det.

RP 100/2010
AjUB 7/2010
RSv 151/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG (32003L0088); EUT nr L 299, 18.11.2003, s. 9

Helsingfors den 19 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.