985/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Museiverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i statsrådets förordning om Museiverket (407/2004) 2, 4―6, 10, 11 och 13 §§, av dem 4 och 11 §§ sådana de lyder i förordning 297/2009, som följer:

2 §

Vid Museiverket finns en ledningsgrupp vars ordförande är generaldirektören och medlemmar överdirektören och avdelningsföreståndarna. Ledningsgruppen verkar som särskilt sammanträde enligt vad som föreskrivs om dessa sammansättning i 7 §. Om ledningsgruppens andra medlemmar och uppgifter föreskrivs i arbetsordningen.

4 §

Vid Museiverket finns en generaldirektör, en överdirektör, avdelningsföreståndare och andra tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

5 §

Generaldirektören leder Museiverkets verksamhet och är ansvarig för att de uppgifter som ankommer på Museiverket sköts på ett resultatgivande sätt.

Överdirektören och avdelningsföreståndarna bistår generaldirektören vid ledningen av verket.

De som är i ledande ställning vid verket svarar för att de mål som uppställts för respektive verksamhetsenhet eller för verksamheten uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

6 §

De ärenden som ankommer på Museiverket avgörs av det särskilda sammanträdet, generaldirektören, överdirektören, en avdelningsföreståndare eller någon annan i arbetsordningen förordnad tjänsteman.

I arbetsordningen bestäms, vilka ärenden som avgörs efter föredragning.

10 §

Av generaldirektören, överdirektören och avdelningsföreståndaren krävs i praktiken visad ledarförmåga samt av generaldirektören dessutom erfarenhet av ledarskap.

Dessutom krävs:

1) av generaldirektören högre högskoleexamen och förtrogenhet med Museiverkets ansvarsområde;

2) av överdirektören och avdelningsföreståndaren högre högskoleexamen samt förtrogenhet med respektive enhets uppgiftsområde,

3) av övriga tjänstemän sådan utbildning som krävs för att tjänsten ska kunna skötas med framgång.

11 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig. Tjänsten tillsätts tillsvidare eller för en viss tid om högst fem år.

Överdirektören utnämns av undervisnings- och kulturministeriet. Tjänsten tillsätts tillsvidare eller för en viss tid om högst fem år. Avdelningsföreståndarna utnämns av generaldirektören.

Överdirektören utnämner tjänstemännen och anställer personal i arbetsavtalsförhållande vid Finlands nationalmuseum.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Ställföreträdare för generaldirektören utnämns av undervisnings- och kulturministeriet.

13 §

Museiverket har en delegation på kulturarvsområdet som stöder dess verksamhet. Den består förutom av generaldirektören av högst 11 andra medlemmar, av vilka Museiverkets personal inom sig väljer en medlem. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner på förslag av Museiverket de övriga medlemmarna för en viss tid, dock högst fyra år.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer de arvoden som betalas till delegationens medlemmar.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 november 2010

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Konsultativ tjänsteman
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.