979/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008) 5 § 5 mom., 9 § 4 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., rubriken för 23 § samt 23 § 2 mom., 30 och 33 §, 35 § 4 mom., 37 § 1 mom. 3 punkten, 44 och 44 a § och 48 § 2 mom. samt bilagan, av dem 5 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 121/2009, 9 § 4 mom. och 44 a § sådana de lyder i förordning 648/2008 och 37 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 736/2009 samt 44 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 496/2008, som följer:

5 §
Beräkning av företagarinkomst och kassarest

När stöd beviljas för täckdikning, anskaffning av skördemaskiner för gemensamt bruk, pälsdjursuppfödning, biodling, en investering som främjar miljöskydd eller djurens välbefinnande eller produktionshygien, förbättring av arbetsmiljön, värmecentraler, hallar för förvaring av jordbruksmaskiner eller förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet ska man i stället för företagarinkomsten räkna ut jordbrukets kassarest. Kassaresten beräknas genom att jordbrukets kassautgifter samt amorteringar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från kassaintäkterna från jordbruket. Startstöd och investeringsstöd som beviljas som understöd ska inte inkluderas i kassaintäkter. Utgifter som hänför sig till investeringar ska inte inkluderas i kassautgifter. Som kassautgifter betraktas inte löneutgifterna för sökandens eget arbete.


9 §
Företagarinkomsten och kassaresten i vissa fall

Vad som bestäms i 6 § 2–4 mom. om företagarinkomstens andel av sökandens inkomster tillämpas också på de minimibelopp för företagarinkomsten som avses i 1 och 2 mom.

11 §
Beräkning av lönsamhetskoefficient

Lönsamhetskoefficienten beräknas genom att dividera företagarinkomsten från jordbruket med summan av lönekravet och räntekravet på eget kapital. Lönekravet beräknas genom multiplikation av det antal arbetstimmar som företagarfamiljen utfört i jordbruket med timlönekravet, som är 14,00 euro per timme.


13 §
Gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska när den beviljar stöd försäkra sig om att gårdsbruksenheten iakttar de obligatoriska krav som gäller produktionsgrenen i fråga och som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och nationell lagstiftning om miljö, hygien och djurs välbefinnande.


23 §
Privat finansiering och egna produktionsinsatser

Användningen av eget virke och eget jordmaterial och det egna arbetet kan godkännas som stödberättigande kostnad bara om stödet beviljas en fysisk person.


30 §
Ändring av lånevillkor

Kreditinstitutet och låntagaren får inte avtala om ändring av villkoren för räntestödslån utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, om det är sannolikt att ändringen leder till att statens räntestödsutgifter ökar under den återstående lånetiden. Oberoende av vad som föreskrivs ovan får villkoren för räntestödslån ändras efter att hela räntestödet för lånet har betalats, om statsborgen inte utgör säkerhet för lånet.

Tillstånd för ändring av lånevillkor ska inhämtas hos närings-, trafik- och miljöcentralen innan betalningsskyldigheten för den amorteringspost eller ränta som ansökan om ändring gäller, enligt stödvillkoren har uppstått, och om det är fråga om ett lån mot borgen, innan amortering för vilken uppskov beviljats har förfallit till betalning.

33 §
Motsäkerhet för statsborgen

För statsborgen ska det ställas en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller företagsinteckning. I företag i sammanslutningsform kan närings-, trafik- och miljöcentralen också kräva personborgen av sammanslutningens aktieägare och medlemmar.

35 §
Begränsningar av de godtagbara kostnaderna

Om det inte finns bestämmelser om enhetskostnaderna och anbud inte har begärts, ska närings-, trafik- och miljöcentralen på något annat sätt säkerställa godtagbarheten för kostnaderna.

37 §
Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för:


3) anskaffning av maskiner eller anordningar, om inte anskaffningen hänför sig till en byggnadsinvestering eller är en stödberättigande investering i maskiner eller anordningar enligt den gällande förordning av statsrådet som avses i 26 a §,


44 §
Tiden för ansökan om utbetalning av investeringsstöd och lån och om tillstånd att lyfta lån

Ansökan om utbetalning av den första understödsposten ska göras inom två år efter det att stödet beviljades. Om giltighetstiden för stödbeslutet har förlängts med stöd av 19 § 2 mom. i lagen om strukturstöd, ska ansökan om utbetalning av den första posten göras inom den tid som anges i beslutet.

Ansökan om utbetalning av den sista understödsposten ska göras senast två månader efter utgången av den frist som fastställts för genomförandet av åtgärden. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att stöd betalas trots att ansökan gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan försenats, ansökan inte har försenats väsentligt, den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av åtgärden och utbetalningen inte inverkar på lika bemötandet av sökande. Den första och sista posten som sökts för utbetalning ska vara minst 20 procent av det stödbelopp som beviljats i form av understöd.

Ett lån får dock betalas till låntagaren, om den lånefinansierade köpeskillingen har betalts innan lånet lyfts. Om endast en del av den lånefinansierade köpeskillingen har betalts, får lånet betalas till låntagaren till den del som den betalda delen av den lånefinansierade köpeskillingen överstiger det belopp som motsvarar skillnaden mellan den lånefinansierade köpeskillingen och lånet.

Om ett projekt beviljats enbart räntestödslån eller utöver understöd även räntestödslån, ska tillstånd att lyfta lånet sökas inom motsvarande tidsfrist, på vilken bestämmelserna i 1 och 2 mom. om utbetalning av understöd tillämpas. Om räntestöd har beviljats för etablering som jordbrukare på grundval av en förbindelse enligt 8 § 3 mom. i lagen om strukturstöd, måste tillstånd att lyfta lån sökas inom 2 månader från utgången av den frist som fastställts för uppfyllandet av förbindelsen.

44 a §
Utbetalning av tilläggsbidrag för en investering

Tilläggsbidrag för en investering betalas på en gång den sista februari eller den sista september som följer närmast efter att ett år har förflutit sedan den sista understödsposten beviljades. För att tilläggsbidrag ska utbetalas förutsätts att stödmottagaren senast en månad före tilläggsbidragets betalningsdag lämnar närings-, trafik- och miljöcentralen en godtagbar utredning över att villkoren enligt 25 § 3 mom. uppfylls.

48 §
Övervakning av affärsplanen

Stödmottagaren ska lämna närings-, trafik- och miljöcentralen en utredning om genomförandet av de investeringar och andra åtgärder för utveckling av gårdsbruksenheten som anges i affärsplanen, om de påverkar förutsättningarna för beviljande av stöd. Om investeringarna och utvecklingsåtgärderna inte har genomförts på det sätt som anges i affärsplanen, ska sökanden lämna en utredning om orsakerna till detta.


Denna förordning träder i kraft den 24 november 2010.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Förordningens 9 § 4 mom. och 11 § 1 mom. tillämpas dock på de ansökningar om startstöd till unga jordbrukare som har blivit anhängiga den 1 december eller senare.

Helsingfors den 18 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Mika Saari

Bilaga 1

ENHETSSTORLEKAR SOM AVSES I 21 c § I FÖRORDNINGEN

Produktionsgrenar enligt produktionsgrupp Koefficient för beräkning av enhetsstorleken när det gäller djur som hör till samma produktionsgrupp Minimiantalet djurplatser
Mjölkboskapsskötsel
Mjölkko 30
Nötkreatursskötsel
Diko 1 80
Nötkreatur, under 12 månader 0,5 160
Nötkreatur, över 12 månader 0,667 120
Svinhushållning
Suggor och galtar 1 160
Slaktsvin 0,16 1 000
Hönshushållning
Värphöns 12 000
Fjäderfähushållning
Broiler 45 000
Kalkon 11 000
Produktionsgren Minimistorleken i kvadratmeter för växthus
Växthusproduktion
Växthus 2 500

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.