975/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster (534/2002) 5 § 2 mom. 2 punkten samt

fogas till förordningen nya 4 a och 4 b § som följer:

4 a §
Ansökan om godkännande som utbildare av väktare i användningen av maktmedel

Godkännande som utbildare i användningen av maktmedel söks skriftligen. I ansökan ska sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid nämnas.

Till ansökan ska fogas en utredning om sådan på godkänt sätt fullgjord utbildning för utbildare i användningen av maktmedel som avses i 23 a § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster. I fråga om skytteinstruktörsutbildningen ska till ansökan dessutom fogas en utredning enligt vapentyp om sådan på godkänt sätt fullgjord skytteinstruktörsutbildning som avses i 23 a § 2 mom. i nämnda lag.

Till ansökan om förnyat godkännande ska fogas en utredning om sådan på godkänt sätt fullgjord repetitionsutbildning som avses i 23 a § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster.

Polisstyrelsen kan yrka att sökanden lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

4 b §
Beslut om godkännande som utbildare av väktare i användningen av maktmedel

I beslutet om godkännande som utbildare i användningen av maktmedel ska nämnas

1) den godkända personens namn samt personbeteckning eller födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet, och

3) eventuella villkor och begränsningar.

I beslutet kan även göras andra nödvändiga anteckningar.

5 §
Ansökan om godkännande som väktare och som tillfällig väktare

Till ansökan skall fogas


2) en utredning om sådan på godkänt sätt fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel som avses i 29 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster och om sådan lydnadskontroll för en hund som avses i 31 § 2 mom. i nämnda lag och som den hund som medförs vid utförandet av uppgifterna har genomgått på godkänt sätt, samtDenna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Helsingfors den 18 november 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Pertti Normia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.