951/2010

Utfärdad i Helsingfors den 12 november 2010

Lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 962/2004, och

fogas till lagen en ny 10 §, i stället för den 10 § som upphävts genom lag 612/2009, som följer:

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 10 procent av avkastningen. Lotteriskatten för totospel är dock 9,5 procent av avkastningen.


10 §
Debitering av skatt

Har den skattskyldige deklarerat för litet i lotteriskatt i sin periodskattedeklaration ska Skatteförvaltningen påföra det bristande beloppet. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången av det kalenderår där den kalendermånad ingår för vilken skatten borde ha deklarerats.

Innan debiteringen verkställs ska den skattskyldige ges tillfälle att ge in en utredning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 125/2010
FiUB 37/2010
RSv 156/2010

Helsingfors den 12 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.