947/2010

Utfärdad i Helsingfors den 9 november 2010

Inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om brandskyddsfonden (306/2003):

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i lagen om brandskyddsfonden och i statsrådets förordning om brandskyddsfonden (625/2003) som utfärdats med stöd av nämnda lag ska bestämmelserna i denna förordning följas. I denna förordning föreskrivs om beredningen, föredragningen och verkställandet av de ärenden som behandlas i Brandskyddsfondens styrelse och om uppgifterna för fondens generalsekreterare och övriga personal.

Inrikesministeriet svarar för Brandskyddsfondens interna kontroll och bokföring i enlighet med 10 § 1 mom. i lagen om brandskyddsfonden.

Bestämmelserna i ekonomistadgan för bokföringsenheten vid inrikesministeriet gäller Brandskyddsfonden i tillämpliga delar.

För Brandskyddsfondens bokföringsuppgifter ansvarar Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

På Brandskyddsfondens dokumentförvaltning tillämpas bestämmelserna och anvisningarna för inrikesministeriets dokumentförvaltning. För dokumentförvaltningens uppgifter har Brandskyddsfonden ett eget registratorskontor. Som arkiv använder Brandskyddsfonden inrikesministeriets arkiv.

Inrikesministeriets arbetsordning (1379/2009) tillämpas på ärenden som gäller Brandskyddsfondens personal, dock inte i ärenden som det föreskrivs att Brandskyddsfondens styrelse ska avgöra.

2 §
Uppgifterna för Brandskyddsfondens generalsekreterare

Generalsekreteraren

1) leder verksamheten vid Brandskyddsfondens sekretariat och är chef för personalen vid Brandskyddsfonden,

2) svarar för Brandskyddsfondens allmänna förvaltning och utvecklingen av dess verksamhet,

3) svarar för verkställandet av beslut som fattats av Brandskyddsfondens styrelse,

4) kommer överens om de centrala resultatmålen med var och en av personalen,

5) godkänner en utgift (någon annan än det understöd som avses i lagen om brandskyddsfonden), som uppgår till högst det belopp som styrelsen har fastslagit.

Generalsekreterarens ställföreträdare förordnas av Brandskyddsfondens styrelse.

3 §
Uppgifterna för Brandskyddsfondens övriga personal

Uppgifterna för Brandskyddsfondens övriga personal bestäms i befattningsbeskrivningar som fastställs av Brandskyddsfondens styrelse.

4 §
Föredragning av ärenden för Brandskyddsfondens styrelse

Brandskyddsfondens styrelse avgör ärenden på föredragning.

Föredraganden av ett ärende enligt 10 § 3 mom. i lagen om brandskyddsfonden kan höra till Brandskyddsfondens personal.

Föredraganden svarar för sakgranskningen av utbetalningar av understöd enligt 3 kap. i lagen om brandskyddsfonden och utbetalningar på basis av ansökningar om finansiering från statliga ämbetsverk och inrättningar i fråga om ett ärende som han eller hon föredragit.

5 §
Undertecknande av handlingar

Protokoll från Brandskyddsfondens styrelse ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och generalsekreteraren eller dennes ställföreträdare.

En expedition som görs på beslut av Brandskyddsfondens styrelse undertecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande och föredraganden av ärendet.

Föredraganden har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet eller fogad till protokollet. Den avvikande meningen ska undertecknas av föredraganden.

6 §
Remissförfarande

Brandskyddsfonden ska begära utlåtande av inrikesministeriet om sin verksamhets- och ekonomiplan, sin budget och dispositionsplanen för fondens medel innan de godkänns.

7 §
Särskilda bestämmelser

Ordföranden eller vice ordföranden för Brandskyddsfondens styrelse godkänner en utgift som är större än en sådan utgift som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten. Om styrelsens ordförande och vice ordförande på grund av jäv inte kan godkänna en utgift, godkänns den av en tjänsteman som förordnas av inrikesministeriets räddningsavdelning.

Styrelsens ordförande eller vice ordförande kan av särskilda skäl behandla ett sådant ärende som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten.

Den som har beställt en produkt, en prestation eller en tjänst eller dennes ställföreträdare svarar för sakgranskningen av fakturan.

Samma person kan inte sköta både sakgranskningen och godkännandet av en faktura.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 9 november 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Räddningsöverinspektör
Veli-Pekka Hautamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.