932/2010

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (852/2004) 3 § 1 mom. 12 punkten, 4 § 1 mom. 1 punkten, 11 och 12 § samt bilaga 2, av dem 4 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 423/2008 och 12 § sådan den lyder i förordning 1793/2009, samt

fogas till 3 § 1 mom. en ny punkt 12 a som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


12) farliga ämnen sådana ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen): faroklasserna 2.1―2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 typ A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 och 2, faroklass 2.14 kategori 1 och 2, faroklass 2.15 typ A―F; faroklasserna 3.1―3.6, faroklass 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 3.8, andra effekter än narkosverkan, faroklasserna 3.9 och 3.10; faroklass 4.1; faroklass 5.1,

12 a) farliga blandningar sådana blandningar som uppfyller kriterierna för någon av faroklasserna eller farokategorierna enligt punkt 12 och som anges i bilaga I till CLP-förordningen,


4 §
Planering och tillverkning av produkter

En elektrisk eller elektronisk produkt skall planeras och tillverkas så att

1) farliga ämnen och blandningar används i så liten utsträckning som möjligt,


11 §
Information till användarna

Producenten ska sköta informationen och rådgivningen gällande insamling och återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. I fråga om informationen ska särskilt ses till att de som använder elektriska eller elektroniska produkter i privathushåll får information om

1) skyldigheten till och anvisningar för separat insamling,

2) tillgängliga insamlingssystem och insamlingsplatser,

3) på vilket sätt de kan påverka insamlingen, återanvändningen, materialåtervinningen och annan återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter,

4) eventuella effekter på miljön och hälsan hos sådana farliga ämnen och blandningar som ingår i elektriska eller elektroniska produkter,

5) betydelsen hos den symbol som visas i bilaga 4.

12 §
Information till förbehandlarna

Företag som bedriver återanvändning, förbehandling och materialåtervinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska av producenten ges information om återanvändning och förbehandling av varje produkttyp inom ett år från det att produkten släpptes ut på marknaden. Informationen ska innehålla det som företagen behöver ha kännedom om för att identifiera komponenter och ämnen som ingår i elektriska och elektroniska produkter samt om var de farliga ämnena eller blandningarna befinner sig i produkterna. Informationen ska lämnas i form av en handbok eller i elektronisk form.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010. Bestämmelsen i 3 § 1 mom. 12 a punkten träder dock i kraft den 1 juni 2015.

Som farliga blandningar anses till och med den 31 maj 2015 sådana blandningar som enligt kemikalielagen (744/1989) klassas som farliga blandningar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EUT nr L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingfors den 4 november 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Bilaga 2

Krav på förbehandling och sortering

1. Det ska kontrolleras om de produkter och delar som levereras till mottagningsplatsen lämpar sig för återanvändning. Återanvändbara produkter och delar ska styras till återanvändning i mån av möjlighet.

2. Åtminstone följande ämnen, blandningar och komponenter ska avlägsnas från separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:

― kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) på det sätt som anges i statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall (711/1998),

― komponenter som innehåller kvicksilver, t.ex. strömbrytare och bakgrundsbelysning,

― batterier och ackumulatorer,

― kretskort i mobiltelefoner samt i andra apparater, om kretskortets yta är större än 10 cm2,

― bläckpatroner för färg i flytande form, kräm och annan färg,

― plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel,

― asbestavfall och komponenter som innehåller asbest,

― katodstrålerör,

― freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC) eller vätefluorkolföreningar (HFC) och kolväten (HC),

― gasurladdningslampor,

― bildskärmar med flytande kristaller (eventuellt tillsammans med höljet) som är större än 100 cm2 och skärmar som belyses bakifrån med gasurladdningslampor,

― utvändiga elektriska kablar,

― komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer enligt beskrivningen i del 3 i bilaga VI till CLP-förordningen,

― komponenter som innehåller radioaktiva ämnen med undantag för komponenter under den tröskel för undantag som fastställs i artikel 3 och bilaga I till rådets direktiv 96/29/Euratom om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning; direktivet har genomförts i Finland genom Strålsäkerhetscentralens ST-direktiv 1.5 Befrielse från kravet på säkerhetstillstånd och anmälningsplikt vid användning av strålning med stöd av 70 § 2 mom. i strålskyddslagen (592/1991);

― elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen (höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

Avlägsnade ämnen, blandningar och komponenter ska behandlas eller återvinnas i enlighet med 6 § i avfallslagen (1072/1993).

3. Följande komponenter av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som samlats in separat ska behandlas enligt följande:

― katodstrålerör: den fluorescerande ytbeläggningen ska avlägsnas,

― produkter som innehåller gaser som bryter ned ozonskiktet eller har en global uppvärmningspotential (GWP) som överstiger 15, och som används t.ex. i skum och kylslingor: gaserna ska avlägsnas och behandlas på ett korrekt sätt; gaser som bryter ned ozonskiktet ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

― gasurladdningslampor: kvicksilvret ska avlägsnas.

4. Med beaktande av miljöaspekterna och önskvärdheten av återanvändning och materialåtervinning, ska punkterna 2 och 3 tillämpas på ett sådant sätt att miljövänlig återanvändning och materialåtervinning av komponenter eller hela apparater inte hindras.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.