931/2010

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2010

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om skrotfordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) 3 § 1 mom. 14 punkten som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


14) farliga ämnen sådana ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006: faroklasserna 2.1―2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 typ A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 och 2, faroklass 2.14 kategori 1 och 2, faroklass 2.15 typ A―F; faroklasserna 3.1―3.6, faroklass 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 3.8, andra effekter än narkosverkan, faroklasserna 3.9 och 3.10; faroklass 4.1; faroklass 5.1.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EUT nr L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingfors den 4 november 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.