926/2010

Utfärdad i Helsingfors den 5 november 2010

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 5 § 2 punkten, 10 § 3 mom., 27 § 4 mom. och 49 § 1 mom. som följer:

5 §
Grunden för beräkning av finansieringen

Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen bestäms


2) för yrkesinriktad tilläggsutbildning på basis av det antal studerandeårsverken eller studerandearbetsdagar som fastställts för utbildningsanordnaren som grund för beräkning av statsfinansieringen samt det per studerandeårsverke eller studerandearbetsdag bestämda priset per enhet, samt för sådan läroavtalsutbildning som ordnas som yrkesinriktad tilläggsutbildning på basis av antalet studerande och det per studerande bestämda priset per enhet,


10 §
Statsandelen för driftskostnaderna för yrkesinriktad tilläggsutbildning

För driftskostnaderna för en särskild yrkesläroanstalt beviljas utbildningsanordnaren i statsandel det belopp som fås när det antal studerandearbetsdagar som fastställts för utbildningsanordnaren som grund för beräkning av finansieringen multipliceras med det per studerandearbetsdag bestämda priset per enhet. Närmare bestämmelser om beräkningen av studerandearbetsdagar inom utbildning som ordnas i form av distansundervisning utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen det per studerandearbetsdag bestämda priset per enhet för särskilda yrkesläroanstalter enligt priset per enhet för det föregående året justerat till den beräknade kostnadsnivån det år då priset per enhet tillämpas. Priserna per enhet graderas på basis av den prisgrupp utbildningen tillhör på det sätt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

49 §
Fastställande av antalet prestationer som används vid beräkning av finansieringen

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten det antal studerandeårsverken, läroavtal i anslutning till tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning, studerandearbetsdagar, ledda timmar och årsverken som läggs till grund för finansieringen för det följande finansåret. Undervisnings- och kulturministeriet fastställer antalet studerandeårsverken och läroavtal inom tilläggsutbildningen utifrån de antal studerandeårsverken och läroavtal som fastställts i tillståndet att ordna utbildning enligt 5 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas första gången vid beräkning och fastställande av priser per enhet samt beviljande av statsandelar för år 2011.

Beloppet av statsandelen för en särskild yrkesläroanstalt för år 2011 fås genom att beräkna statsandelarna i enlighet med bestämmelserna i denna lag och i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagen. Skillnaden mellan de på detta sätt beräknade statsandelarna omvandlas till studerandearbetsdagar genom att dividera skillnaden med det i enlighet med denna lag beräknade priset per enhet för en studerandearbetsdag. Två tredjedelar av den på detta sätt erhållna förändringen i antalet studerandearbetsdagar dras av från det antal studerandearbetsdagar som beräknats i enlighet med denna lag och resultatet multipliceras med priset för en studerandearbetsdag.

Vid beräkningen av statsandelen för år 2012 beaktas en tredjedel av den i enlighet med bestämmelserna i 1 mom. beräknade förändringen i antalet studerandearbetsdagar 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 129/2010
KuUB 6/2010
RSv 152/2010

Helsingfors den 5 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.