925/2010

Utfärdad i Helsingfors den 5 november 2010

Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989) 1, 4 och 6―10 § samt 13 § 2 mom.,

av dem 1, 4, 6 och 8 § samt 13 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1384/1991 samt 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1384/1991, som följer:

1 §

Rätt till särskild ersättning enligt denna lag har en person som före fyllda 68 år har bott i samma hushåll minst sex månader utan avbrott utomlands som make till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands.

Med make avses i denna lag tjänstemannens make eller maka eller tjänstemannens sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn.

4 §

Särskild ersättning beräknas på grundval av den tid för vilken tillägg för make enligt ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen har betalats till en tjänsteman som avses i 1 §.

Månadsersättningens belopp är 33 euro för varje år.

6 §

Särskild ersättning betalas tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 63 år eller före vilken maken enligt en arbetspensionslag eller folkpensionslagen (568/2007) har konstaterats vara arbetsoförmögen. Ersättning betalas till utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningen av invalidpension eller sjukpension har upphört eller maken har avlidit. Utan vägande skäl beviljas inte ersättning retroaktivt för längre tid än tre månader före ansökan om ersättning.

Särskild ersättning kan betalas som ett engångsbelopp i enlighet med bestämmelserna om utbetalning av pensioner som ett engångsbelopp enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Beloppet av den särskilda ersättningen anpassas till förändringen i den förväntade livslängden efter 2009 i enlighet med bestämmelserna om omvandling med livslängdskoefficient av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare.

7 §

Månadsersättningens belopp enligt 4 § 2 mom. justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.

Den särskilda ersättningen justeras i enlighet med bestämmelserna om justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare.

8 §

Särskild ersättning beviljas och utbetalas av den kommunala pensionsanstalten. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen på en blankett vars formulär fastställts av den kommunala pensionsanstalten. Till ansökan ska fogas utredning av utrikesministeriet om den utlandsvistelse som avses i 1 § och annan utredning som den kommunala pensionsanstalten bestämmer. Den kommunala pensionsanstalten betalar ut ersättning varje månad på de utbetalningsdagar som den fastställer.

9 §

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

10 §

Om den kommunala pensionsanstalten har gjort en framställning om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut om särskild ersättning, kan den till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala ut ersättningen till det belopp som enligt framställningen om undanröjande ska anses vara det riktiga.

13 §

Beloppet i 4 § 2 mom. motsvarar värdet 1,231 år 2010 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

I ärenden som gäller sökande av ändring i eller ansökan om undanröjande av sådana beslut som Statskontoret meddelat innan denna lag har trätt i kraft ger den kommunala pensionsanstalten utlåtanden samt sköter övrigt besvärsförfarande i fråga om dessa från och med lagens ikraftträdande. Den kommunala pensionsanstalten sköter från och med lagens ikraftträdande också utbetalningen av särskilda ersättningar som grundar sig på beslut som Statskontoret meddelat innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 119/2010
FvUB 15/2010
RSv 140/2010

Helsingfors den 5 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.