922/2010

Utfärdad i Helsingfors den 26 oktober 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (302/2007) punkt 2. Kemiska riskfaktorer som följer:

Bilaga

Förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare


Kemiska riskfaktorer

Kemiska risker kan orsakas av ämnen och blandningar som klassificeras i enlighet med Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar eller i enlighet med kemikalielagen (744/1989) enligt följande:

1) faroklass och farokategori 1 Hudsensibilisering samt faroangivelse H317 (Kan orsaka allergisk hudreaktion) i enlighet med ovan nämnda förordning, eller varningssymbol Xi (irriterande) och riskfras (R-fras) R43 (Kan ge allergi vid hudkontakt) i enlighet med kemikalielagen,

2) faroklass och farokategori 1 Luftvägssensibilisering samt faroangivelse H334 (Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning) i enlighet med ovan nämnda förordning, eller varningssymbol Xn (hälsoskadlig) och riskfras (R-fras) R42 (Kan ge allergi vid inandning) i enlighet med kemikalielagen,

3) faroklass och farokategori 1A och 1B Frätande på huden samt faroangivelse H314 (Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon) i enlighet med ovan nämnda förordning, eller varningssymbol C (frätande) och riskfraserna (R-fraser) R35 (Starkt frätande) och R34 (Frätande) i enlighet med kemikalielagen, samt

4) övriga hälsofarliga ämnen och blandningar då deras farlighet, arbetsmetoderna eller hanteringssätten kan orsaka särskild fara.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Helsingfors den 26 oktober 2010

Social-och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.