921/2010

Utfärdad i Helsingfors den 26 oktober 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 40 § 3 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §

Som bilaga till denna förordning finns en förteckning över de biologiska agenser som avses i statsrådets beslut om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (1155/1993) samt deras indelning i de grupper som avses i 4 § i nämnda statsrådsbeslut.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut om klassificering av biologiska agenser (229/1998).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG T nr L 262, 17.10.2000 s. 21

Helsingfors den 26 oktober 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.