911/2010

Utfärdad i Helsingfors den 29 oktober 2010

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 4 § 1 mom. 4 punkten, 11 § 3 mom., 13 § 1 mom., 24 §, rubriken för 99 § och 99 § 1 mom., det inledande stycket i 117 § 2 mom. och 117 § 5 mom. samt 159 § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 3 mom.,

av dem 4 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 968/2008 och den finska språkdräkten i 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 629/2009, samt

fogas till 97 § ett nytt 3 mom. och till 159 § 1 mom. en ny 9 punkt som följer:

4 §
Arbetstagare som omfattas av lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbetstagare som utför i sjömanslagen avsett arbete


4) på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen går i inrikes sjöfart och som enligt 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) är inskrivna i handelsfartygsförteckningen,


11 §
Ålderspensionens belopp

Någon förtidsminskning görs inte, om en arbetstagare som får arbetslöshetsdagpenning på basis av en rätt till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa går i ålderspension vid 62 års ålder.


13 §
Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension och förtida ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension eller förtida ålderspension och slutat i det arbete på basis av vilket han eller hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten ålderspension och sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses i 11 § 3 mom. börjar från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension och sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses ovan kan även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än tre månader före ansökan om pension.


24 §
Övergång från deltidspension till ålderspension

Om en deltidspensionerad arbetstagare inte ansöker om ålderspension efter att ha fyllt 68 år, omvandlas deltidspensionen när pensionstagaren fyller 68 år till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen. En ålderspension som är lika stor som deltidspensionen omvandlas inte med livslängdskoefficienten. När arbetstagaren ansöker om ålderspension, beräknas ålderspensionen på nytt och omvandlas i enlighet med 88 § med livslängdskoefficienten.

97 §
Förmåner som dras av från pension

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

99 §
Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar av en primär förmån eller pension

Avdrag från pensionen av en primär förmån justeras, om pensionstagaren beviljas en ny primär förmån eller om beloppet av en primär förmån eller en pension enligt denna lag ändras av någon annan orsak än en indexjustering eller en engångsförhöjning. Pensionsbeloppet justeras också, om det från pension som avses i denna lag har avdragits en primär förmån och pensionstagaren beviljas annan arbetspension. Från delinvalidpension avdras dock inte dagpenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i militärtjänst, om dagpenningen eller ersättningen har beviljats på grund av ett olycksfall eller en trafikskada som inträffat under tiden med delinvalidpension.


117 §
Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Pensionskassan betalar en pension som den beviljat retroaktivt till Folkpensionsanstalten på det sätt som avses i 1 mom. även då den


Har en arbetstagare fått studiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för samma tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, ska pensionskassan på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av det studiestöd som har betalats för samma tid.

159 §
Pensionskassans ansvar för förmåner som skall bekostas gemensamt

Pensionskassan och de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare svarar gemensamt för följande kostnader till den del dessa inte bekostas av någon annan:


7) kostnader som föranleds av överföringar som avses i 154 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

8) i 179 § 1 mom. 1―8 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda andelar i kostnaderna för pensionsskyddet enligt nämnda lag, och

9) de delar av en på basis av 24 § till ålderspension motsvarande deltidspension ändrad pension som överstiger beloppet enligt 154 § i denna lag och 174 § i lagen om pension för arbetstagare; kostnaderna för pensionen anses då helt och hållet bli bestämda utifrån den pensionslag enligt vilken deltidspensionen beviljats.


Pensionskassans andel av de kostnader för ålderspensioner som avses i 1 mom. 1, 2 och 9 punkten, med undantag för kostnaderna för ålderspensioner som betalats som engångsbelopp i samband med invalidpension, bestäms i förhållande till de medel som är avsedda för utgifter som bekostas gemensamt. Pensionskassans andel av de kostnader för invalidpensioner som avses i 1 mom. 1 punkten, de kostnader för andra pensioner än ålderspensioner som avses i 1 mom. 2 punkten, de ovan nämnda kostnader för ålderspensioner som betalats som engångsbelopp i samband med invalidpension och som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten samt de kostnader som avses i 1 mom. 3―5 punkten bestäms i förhållande till de i pensionskassan försäkrade arbetsinkomsterna. Pensionskassans andel av de kostnader som avses i 1 mom. 6 och 7 punkten bestäms så som föreskrivs närmare i de beräkningsgrunder som avses i 4 mom. Pensionskassans andel av kostnader motsvarande de kostnader som avses i 1 mom. 8 punkten bestäms på samma sätt som de kostnader enligt 1 mom. som ska bekostas gemensamt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På pensionsansökningar som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 tillämpas lagens 13 § 1 mom. i dess lydelse den 31 december 2010.

RP 91/2010
ShUB 19/2010
RSv 126/2010

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.