907/2010

Utfärdad i Helsingfors den 28 oktober 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010) 23 § och bilaga 1 och 2 som följer:

23 §
Djurens välbefinnande

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om djurens välbefinnande har iakttagits ska det kontrolleras att följande djurskyddskrav iakttas vid hållande av nötkreatur, svin, värphöns, får och getter:

1) bestämmelserna i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010) i enlighet med bilaga 1,

2) bestämmelserna om uppbindande och hållande av svin i 17 § i djurskyddsförordningen (396/1996) samt bestämmelserna om kastrering av grisar i 23 § 5 punkten i nämnda förordning liksom även bestämmelserna om svinhållning i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002) i enlighet med bilaga 1,

3) bestämmelserna i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010) i enlighet med bilaga 1,

4) bestämmelserna i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010) i enlighet med bilaga 1,

5) bestämmelserna i statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010) i enlighet med bilaga 1.

Vid övervakning av djurens välbefinnande enligt 12 § ska beträffande andra produktionsdjur än sådana som förtecknas i 1 mom. övervakas att gården har iakttagit de djurspecifika djurskyddskraven i enlighet med bilaga 2.

I fråga om alla produktionsdjur ska dessutom bokföringen över medicinsk behandling av produktionsdjuren övervakas i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om detta.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2010.

Helsingfors den 28 oktober 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttia

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Bilaga 1

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV NÖTKREATUR, SVIN, VäRPHÖNS, FÅR OCH GETTER

Nötkreatur

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid nötkreaturshållning som anges i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur:

a) egenskaper hos golvet i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 1 mom.)

c) mat- och vattenbehållare (6 § 3 och 4 mom.)

d) förvaringsutrymme för kalvar (7 §)

e) utrymmeskrav för stallar med bås (8 §)

f) utrymmeskrav för lösdriftsstallar (9 § 2 mom.)

g) utfodring och vattning (13 § 1 och 2 mom.)

Svin

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002) :

a) svins sociala samspel i förvaringsutrymmet (punkt 1.1.3)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (punkt 1.3.1)

c) ventilation vid störningar i ett mekaniskt ventilationssystem (punkt 1.3.2)

d) grisningsboxar och grisningshäckar (punkt 1.6.1 och 1.6.2)

e) gemensambox för suggor och gyltor (punkt 1.7.)

f) galtboxar (punkt 1.8.)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 till nämnda förordning:

a) material som hänför sig till arttypiska beteendebehov (punkt 2.1.3)

b) utfodring av svin (punkt 2.2.1)

c) utfodring av svin i grupp (punkt 2.2.3)

d) dricksvattnets mängd och renhet (punkt 2.2.6)

Värphöns

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hönshållning som anges i statsrådets förordning om skydd av höns:

a) egenskaper hos inhysningssystem i två eller flera våningar (3 § 4 mom. första och andra meningen)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

c) ventilation vid störningar i ett maskinellt ventilationssystem (4 § 2 mom.)

d) tillräcklig mängd foder och dricksvatten (9 § 2 mom. första meningen)

e) belysningsrytmen i hönseriet (4 § 3 mom. tredje meningen)

f) måtten på oinredda burar (10 § 1―3 mom.)

g) måtten på inredda burar (11 § 1―3 mom. och 5 mom.)

h) måtten på golvhönserier (12 §)

i) särskilda krav i golvhönserier med minst 350 höns (13 §)

Får

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid fårhållning som anges i statsrådets förordning om skydd av får:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § 1 meningen)

b) vattning och utfodring (12 §)

c) utrymmeskrav (4 § 1 och 2 mom.)

Getter

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid gethållning som anges i statsrådets förordning om skydd av getter:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § 1 mom.)

b) vattning och utfodring (11 § 1 och 2 mom. samt 4 och 5 mom.)

c) utrymmeskrav (4 § 1 mom.)

Bilaga 2

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV ÖVRIGA PRODUKTIONSDJUR

Hjortar

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av hjortar i hägn som anges i statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn (590/2010):

a) utrymmeskrav för hägn (3 § 1 mom.)

b) vattning och utfodring (6 §)

Dessutom gäller kontrollen

c) förhållandena i förvaringsutrymmet i enlighet med 2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, med undantag för buller

Strutsfåglar

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av strutsfåglar som anges i statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar (676/2010):

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (6 § 1 mom.)

b) vattning och utfodring (10 §)

c) utrymmeskrav (7 §)

Hästar

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hästhållning som anges i statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010):

a) utrymmeskrav för enhästbox (5 § 1 mom.)

b) utrymmeskrav för grupphållning av hästar (5 § 2 mom.)

c) utrymmeskrav för spilta (5 § 3 mom.)

d) förhållandena i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom. första och andra meningen samt 2 mom.)

e) utfodring (9 §)

Dessutom gäller kontrollen vattning i enlighet med 9 § i djurskyddsförordningen

Bison

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av bison i hägn som anges i statsrådets förordning om skydd av bison i hägn (591/2010):

a) utrymmeskrav för hägn (2 § 2 mom.)

b) vattning och utfodring (5 §)

Dessutom gäller kontrollen förhållandena i förvaringsutrymmet i enlighet med 2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen.

Ankor, myskankor och gäss

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av ankor och gäss som anges i statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss (675/2010):

a) utrymmeskrav (4 § 3 och 4 mom.)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 2 mom.)

c) vattning och utfodring (10 § 1 mom. första och andra meningen samt 2 mom. första, andra och fjärde meningen)

Kalkoner

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av kalkoner som anges i statsrådets förordning om skydd av kalkoner (677/2010):

a) utrymmeskrav (4 § 3 mom. första och andra meningen)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 1 och 2 mom.)

c) vattning och utfodring (10 §)

Pälsdjur

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1―3 till jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid pälsdjurshållning (16/VLA/1999):

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.2.1., 2 och 4 stycket)

b) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.3.)

c) utrymmeskrav (bilaga 3)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.