905/2010

Utfärdad i Helsingfors den 29 oktober 2010

Lag om ändring av 32 och 33 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 32 § 2 mom. och 33 § 2 mom.,

sådana de lyder, 32 § 2 mom. i lag 1301/2003 och 33 § 2 mom. i lag 1061/2007, som följer:

32 §

Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om

1) han eller hon huvudsakligen använder fastigheten som sin bostad, eller

2) lönekostnaderna jämte socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav som han utfört under ett kalenderår inte överstiger 50 000 euro.


33 §

Skatt ska inte betalas på eget bruk enligt 1 mom. av själv utförda byggtjänster i fråga om lönekostnaderna och de sociala kostnaderna i samband med dem, om

1) lönekostnaderna jämte socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav under ett kalenderår inte överstiger 50 000 euro, och

2) näringsidkaren inte har sålt byggtjänster till utomstående eller bedrivit sådan verksamhet som avses i 31 § 1 mom. vid den tidpunkt då byggtjänsten utfördes.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas på sådana byggtjänster och andra tjänster som avser fastighetsinnehav som utförs dagen då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 123/2010
FiUB 35/2010
RSv 154/2010

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.