888/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 22 oktober 2010

Lag om ändring av lagen om finansiella säkerheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 1 och 4 §, 6 § 1 och 2 mom. samt 8 § 1 mom. och

fogas till 3 § 1 mom. en ny 2 a-punkt som följer:

1 §
Lagens syfte

Denna lag gäller säkerhetsrätter som används på finansmarknaden och vid företagsfinansiering, när den säkerhet som ställts för en skuld utgörs av värdepapper, kontopengar eller lånefordringar.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2 a) lånefordringar fordringar som grundar sig på penninglån som beviljats av kreditinstitut eller utländska kreditinstitut enligt 8 § i kreditinstitutslagen (121/2007) eller av något annat institut enligt artikel 2.1 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet,


4 §
Säkerhet som grundar sig på överföring av äganderätt

Parterna kan avtala om köp av värdepapper eller kontopengar med återköpsvillkor eller om andra arrangemang där den som ställer säkerhet överlåter värdepapper eller kontopengar som säkerhet för en skuld så att säkerhetstagaren får äganderätt till dem. Säkerhetstagaren ska återställa likvärdig egendom till den som ställt säkerheten enligt avtalsvillkoren senast på förfallodagen, om det inte har avtalats att värdet av de värdepapper eller kontopengar som inte återställs kvittas mot skulden. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller i tillämpliga delar även arrangemang där den som ställer säkerhet överlåter lånefordringar som säkerhet för en skuld så att lånefordringarna överförs på säkerhetstagaren.

En överlåtelse som avses i 1 mom. är bindande när värdepapperen har överlämnats i säkerhetstagarens besittning eller när värdepapperen, kontopengarna eller lånefordringarna annars har överförts i enlighet med vad som föreskrivs om överlåtelse av äganderätt och överföring av fordringar.

6 §
Realisering av panträtt

När skulden har förfallit till betalning har panthavaren rätt att sälja de pantsatta värdepapperen eller lånefordringarna eller lyfta eller kvitta de pantsatta kontopengarna i syfte att få betalning. Om parterna inte har avtalat om något annat, har panthavaren rätt att sälja värdepapperen eller lånefordringarna utan dröjsmål och utan föregående meddelande till pantsättaren eller andra rättsinnehavare.

Vid pantsättning kan parterna avtala om ett villkor, enligt vilket panthavaren i stället för att sälja de pantsatta värdepapperen får äganderätten till dem och deras värde kvittas mot den till betalning förfallna skulden. På motsvarande sätt kan parterna avtala om överföring av pantsatta lånefordringar på panthavaren och om att deras värde kvittas mot den till betalning förfallna skulden.


8 §
Försäljningsresultat och värdering

Panthavaren ska i syfte att få betalning sälja de pantsatta värdepapperen eller lånefordringarna till gängse pris. Vid kvittning och nettning ska parternas förpliktelser samt de värdepapper, kontopengar och lånefordringar som inte återställs värderas till gängse värde. Detsamma gäller vid värdering av ersättande säkerheter.Denna lag träder i kraft den 30 december 2010.

På pantsättning av lånefordringar eller annat ställande av lånefordringar som säkerhet om vilket avtalats innan denna lag träder i kraft, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 69/2010
EkUB 15/2010
RSv 133/2010

Helsingfors den 22 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.