882/2010

Utfärdad i Helsingfors den 14 oktober 2010

Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs:

1 §
Systemet med utbildningskommissioner

Undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma expertorgan, som utarbetar kvalitativa prognoser för utbildningssektorn, är ett system med utbildningskommissioner. Systemet består av en styrgrupp och de enskilda utbildningskommissionerna som företräder respektive utbildningsområde samt expertgrupper som tillsätts för en viss tid och vars verksamhet utgör ett komplement till kommissionerna.

Utbildningskommissionerna har till uppgift att i samråd med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen främja växelverkan mellan utbildningssektorn och arbetslivet.

2 §
Tillsättande av styrgruppen och dess sammansättning

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en styrgrupp för utbildningskommissionerna för högst tre år i sänder. Styrgruppen består av en ordförande, en vice ordförande, högst 14 andra medlemmar och ett tillräckligt antal sekreterare. Styrgruppen kan höra utomstående sakkunniga. Undervisnings- och kulturministeriet kan även kalla sakkunniga på permanent basis till styrgruppen.

I styrgruppen ska det ingå företrädare för utbildningsförvaltningen, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Företagarna i Finland rf samt för yrkesutbildningen och den högre utbildningen. I styrgruppens sammansättning ska dessutom båda språkgrupperna beaktas.

Undervisnings- och kulturministeriet utser en ordförande och en vice ordförande bland styrgruppens medlemmar för styrgruppens mandattid. Sekreterare för styrgruppen är av undervisnings- och kulturministeriet förordnade tjänstemän vid ministeriet eller Utbildningsstyrelsen.

Om en medlem avgår eller avlider under mandattiden, utnämner undervisnings- och kulturministeriet i hans eller hennes ställe en ny medlem för den återstående mandattiden på förslag av den myndighet eller organisation som medlemmen företrätt.

3 §
Styrgruppens uppgifter

Styrgruppen har till uppgift att planera, styra och utveckla utbildningskommissionernas verksamhet. Styrgruppen ansvarar för att de enskilda utbildningskommissionerna i sin verksamhet tar upp entreprenörskap, utveckling av och samverkan inom arbetslivet samt andra ärenden som behöver tas upp och gäller samtliga utbildningsområden.

Styrgruppen bereder en verksamhetsplan för utbildningskommissionerna vid ingången av sitt mandat. Under beredningen ska styrgruppen höra de enskilda utbildningskommissionerna. Styrgruppen rapporterar årligen om sin verksamhet till undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen.

Styrgruppen bedömer examenssystemets utvecklingsbehov, och framställer initiativ i ärendet till undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen.

4 §
Utbildningskommissioner

Utbildningskommissionerna är följande:

1) utbildningskommissionen för bil- och transportbranschen,

2) utbildningskommissionen för livsmedelsbranschen,

3) utbildningskommissionen för energibranschen,

4) utbildningskommissionen för luftfartsbranschen,

5) utbildningskommissionen för skönhetsbranschen,

6) utbildningskommissionen för handel, entreprenörskap, företagsekonomi och administration samt finansbranschen,

7) utbildningskommissionen för den kemiska branschen samt pappers- och träbranschen,

8) utbildningskommissionen för fastighets- och hushållsservice,

9) utbildningskommissionen för maskin- och metallbranschen,

10) utbildningskommissionen för rehabilitering och idrott,

11) utbildningskommissionen för bildkonst,

12) utbildningskommissionen för jordbruk och miljö,

13) utbildningskommissionen för turism- och kosthållsbranschen,

14) utbildningskommissionen för sjöfartsbranschen,

15) utbildningskommissionen för skogsbruk,

16) utbildningskommissionen för musik, teater och dans,

17) utbildningskommissionen för undervisning, handledning och pedagogik,

18) utbildningskommissionen för husteknik- och byggnadsbranschen,

19) utbildningskommissionen för det sociala området,

20) utbildningskommissionen för el-, elektronik- och informationsteknikbranschen,

21) utbildningskommissionen för konstindustri,

22) utbildningskommissionen för textil- och beklädnadsbranschen,

23) utbildningskommissionen för hälsovård,

24) utbildningskommissionen för databehandlingsbranschen,

25) utbildningskommissionen för säkerhetsbranschen,

26) utbildningskommissionen för mediebranschen.

5 §
Tillsättande av utbildningskommissionerna och deras sammansättning

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter utbildningskommissionerna och utnämner på framställning av Utbildningsstyrelsen högst 16 medlemmar till varje kommission för högst tre år i sänder samt utser personliga ersättare för dem.

Medlemmarna och deras ersättare ska företräda åtminstone utbildningsförvaltningen, utbildningsanordnarna, undervisningspersonalen, arbetsgivarna och arbetstagarna. Företrädarna för arbetsgivarna, arbetstagarna respektive undervisningspersonalen utses på framställning av de viktigaste organisationerna inom branschen. Arbetsgivarna och arbetstagarna ska ha lika många företrädare. När utbildningskommissionen för bildkonst tillsätts kan avvikelse göras från de krav som gäller arbetsgivar- och arbetstagarmedlemmar. I kommissionernas sammansättning ska dessutom båda språkgrupperna beaktas.

Undervisnings- och kulturministeriet utser på framställning av Utbildningsstyrelsen en ordförande och en vice ordförande för varje utbildningskommission bland dess medlemmar för kommissionens mandattid. Sekreterare i kommissionen är en av Utbildningsstyrelsen förordnad tjänsteman vid Utbildningsstyrelsen.

Om en medlem eller ersättare avgår eller avlider under mandattiden, utser Utbildningsstyrelsen i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandattiden på förslag av den myndighet eller organisation som medlemmen företrätt.

6 §
Utbildningskommissionernas uppgifter

De enskilda utbildningskommissionerna har till uppgift att inom sina respektive kompetens- och verksamhetsområden samt vid behov i samråd med varandra

1) följa, bedöma och göra upp prognoser för hur utbildningen och behovet av kompetens i arbetslivet utvecklas inom branschen i enlighet med den verksamhetsplan som styrgruppen utarbetat för utbildningskommissionerna,

2) lämna in initiativ till undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och andra centrala aktörer i syfte att utveckla den yrkesinriktade utbildningen innehållsmässigt och utgående från detta utveckla de yrkesinriktade examina,

3) lämna in initiativ till högskolorna om hur utbildningen kan utvecklas innehållsmässigt med hänsyn till kompetensbehovet i arbetslivet,

4) utföra andra uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen anvisar dem.

7 §
Expertgrupper som tillsätts för viss tid

Styrgruppen kan på eget, undervisnings- och kulturministeriets eller utbildningskommissionernas initiativ för viss tid tillsätta expertgrupper för uppgifter som hänför sig till den kvalitativa prognostiseringen inom en eller flera utbildningskommissioners kompetens- och verksamhetsområde. Styrgruppen utser ordförande och sekreteraren för expertgruppen.

Medlemmarna i expertgruppen utses på framställan av de aktörer som föreslagit medlemmarna i respektive utbildningskommission. Medlemmarna i expertgruppen måste ha den sakkunskap som uppdraget kräver.

8 §
Möten

Styrgruppen och varje utbildningskommission sammanträder på ordförandens kallelse eller, vid ordförandens förfall, på vice ordförandens kallelse eller om minst hälften av medlemmarna kräver det. En på viss tid tillsatt expertgrupp sammanträder på ordförandens kallelse eller om minst hälften av medlemmarna kräver det.

Styrgruppen, en utbildningskommission och en expertgrupp är beslutföra när minst hälften av medlemmarna inklusive mötesordföranden är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

9 §
Arvoden och ersättningar

Utbildningsstyrelsen beslutar om mötesarvoden till ordförandena, medlemmarna och de sakkunniga inom utbildningskommissionerna och expertgrupperna. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om mötesarvoden till styrgruppens ordförande, medlemmar och sakkunniga. Ersättning för resekostnader betalas enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnader.

10 §
Kansliuppgifter

Kansliuppgifterna i utbildningskommissionerna och expertgrupperna sköts av Utbildningsstyrelsen. Kansliuppgifterna i styrgruppen sköts av undervisnings- och kulturministeriet.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner (1146/2006).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 oktober 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringssekreterare
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.