875/2010

Utfärdad i Helsingfors den 15 oktober 2010

Lag om ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 2 kap. 3 § 1 mom. 7 och 8 punkten samt

fogas till 2 kap. 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 437/2010, en ny 9 punkt som följer:

2 kap.

Gemensamma bestämmelser om sjukvårdsersättningar

3 §
Begränsningar i fråga om erhållande av ersättning

Med stöd av denna lag ersätts inte


7) kostnader för anskaffning av vårdtillbehör, hjälpmedel och proteser i samband med sjukvård eller som en försäkrad annars behöver,

8) vårddags-, poliklinik- och expeditionsavgifter eller andra motsvarande avgifter som tagits ut för privata hälso- och sjukvårdstjänster,

9) kostnaderna för psykoterapi som ges av läkare, om kostnaderna ersätts enligt 11 a eller 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2010
ShUB 18/2010
RSv 123/2010

Helsingfors den 15 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.