874/2010

Utfärdad i Helsingfors den 15 oktober 2010

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 3 § 1 mom., 14 § och 15 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 11 a och 11 b § som följer:

3 §
Förmåner och ersättningar

Folkpensionsanstalten ordnar och ersätter enligt denna lag

1) yrkesinriktad rehabilitering för handikappade,

2) medicinsk rehabilitering för gravt handikappade,

3) rehabiliterande psykoterapi, och

4) enligt prövning annan yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering än sådan som avses i 1―3 punkten.


11 a §
Ersättning för rehabiliterande psykoterapi

Folkpensionsanstalten ersätter ändamålsenlig rehabiliterande psykoterapi i syfte att stödja eller förbättra 16―67-åriga försäkrades arbets- eller studieförmåga, om en mental störning som konstaterats och diagnostiserats på behörigt sätt hotar den försäkrades arbets- eller studieförmåga.

Ett villkor för att rehabiliterande psykoterapi ersätts är att den försäkrade efter det att den mentala störningen konstaterades har fått tillbörlig vård som varat minst tre månader. Med tillbörlig vård avses vård som getts enligt god vårdpraxis vid en hälso- och sjukvårdsenhet och som innefattar behövlig medicinsk, psykiatrisk och psykoterapeutisk undersökning och vård. Rehabiliterande psykoterapi ersätts inte, om andra tillgängliga vård- eller rehabiliteringsformer är tillräckliga för att förbättra eller återställa den försäkrades arbets- och studieförmåga.

Rehabiliterande psykoterapi ska grunda sig på en individuell bedömning av behovet och lämpligheten av rehabilitering samt en skriftlig rehabiliteringsplan som upprättats vid den hälso- och sjukvårdsenhet som ansvarar för rehabiliteringsklientens vård och som innehåller ett utlåtande av en specialläkare i psykiatri. Rehabiliteringsplanen ska innehålla en motivering till på vilket sätt den försäkrades vård och rehabiliterande psykoterapi utgör en funktionell helhet som stöder eller förbättrar arbets- och studieförmågan.

11 b §
Innehållet i rehabiliterande psykoterapi

Som rehabiliterande psykoterapi ersätts medicinskt motiverad rehabiliterande psykoterapi. Rehabiliterande psykoterapi ska vara förenlig med god rehabiliteringspraxis och vara baserad på särskild sakkunskap och specialkompetens.

Ersättning för rehabiliterande psykoterapi betalas i högst tre år. Ersättning för rehabiliterande psykoterapi betalas för högst 80 besök under ett år och för högst 200 besök under tre år. Av särskilda skäl kan ersättning beviljas för en ny period på högst tre år tidigast fem år efter det att den föregående perioden upphörde.

Utöver den ovan nämnda rehabiliteringen kan Folkpensionsanstalten till en 16―25-årig försäkrads anhörig betala ersättning för handledningsbesök, om de behövs för att den rehabiliterande psykoterapin ska ge önskade resultat. I rehabiliteringsplanen ska det finnas en motivering till att dessa handledningsbesök är behövliga.

14 §
Ersättning för rehabiliteringskostnader

Till rehabiliteringsklienten eller den som producerat en rehabiliteringstjänst betalas ersättning för behövliga och skäliga rehabiliteringskostnader.

Av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi betalas till rehabiliteringsklienten ersättning till högst det belopp som motsvarar den fastställda ersättningsnivån. Genom förordning av statsrådet fastställs grunderna och maximibeloppen för ersättningsnivån. Grunder för ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi är kvaliteten på den rehabiliterande psykoterapin, det arbete den kräver och den kostnad den medför, terapeutens utbildningsnivå och de medel som finns tillgängliga för ersättningar. Social- och hälsovårdsministeriet ska vid beredningen av grunderna och maximibeloppen för ersättningsnivån i fråga om rehabiliterande psykoterapi höra Folkpensionsanstalten. Social- och hälsovårdsministeriet ska vid beredningen av grunderna och maximibeloppen för ersättningsnivån dessutom ge Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och de organisationer som företräder de berörda aktörerna tillfälle att lämna utlåtande.

Som behövliga rehabiliteringskostnader kan också anses skäliga kostnader som en rehabiliteringsklients anhöriga eller andra närstående personer har för deltagande i rehabiliteringen, om det ingår i rehabiliteringen enligt 9, 11 b eller 12 § att den anhöriga eller den närstående personen deltar.

Som behövliga och skäliga kostnader kan i stället för de faktiska kostnaderna också betraktas de genomsnittliga kostnaderna för behövligt studiematerial. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om vilka materialkostnader som kan anses behövliga för studierna samt om vad som kan anses vara godtagbara genomsnittliga kostnader.

15 §
Resekostnader

En rehabiliteringsklient och en anhörig eller annan närstående person som deltar i rehabilitering enligt 9, 11 b och 12 § får ersättning för behövliga och skäliga resekostnader i samband med sådan rehabilitering enligt denna lag som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i 4 kap. i sjukförsäkringslagen. Resekostnader för besök hos en gravt handikappad rehabiliteringsklient kan ersättas, om besöket är behövligt med tanke på klientens hälsotillstånd eller om det annars blir oskäligt tungt för klienten att resa till serviceproducenten. Ersättningsgrunderna för hembesök bestäms enligt avtal i samband med upphandlingen av tjänsterna. Om ersättningsgrunderna inte har avtalats i samband med upphandlingen, ska ersättningen betalas som kilometerersättning enligt vad som föreskrivs i sjukförsäkringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På ersättande av rehabiliterande psykoterapi som har inlett före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2010
ShUB 18/2010
RSv 123/2010

Helsingfors den 15 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.