867/2010

Utfärdad i Helsingfors den 7 oktober 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) 2 § 2 mom. och 21 § 3 mom.:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på

1) fjäderfä;

2) brev-, utställnings- och prydnadsduvor; och

3) påfåglar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med fjäderfä sådana fågelarter som föds upp eller i regel hålls för produktion av kött, ägg eller andra produkter, för vidmakthållande av stammen av fjädervilt eller för program för uppfödning med tanke på produktion av ovan nämnda fåglar.

3 §
Anmälningar till registren över djurhållare och djurhållningsplatser

De anmälningar som avses i 9 § 1 och 2 mom. och 11 § 1 mom. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), senare lagen om ett system för djuridentifiering, lämnas till den landsbygdsnäringsmyndighet inom vars område djurens huvudsakliga hållningsplats, inklusive kläckerier, ligger. Anmälningsskyldigheten tillämpas också när det gäller hållning av ett enda djur.

4 §
Producentkod

Registerföraren tilldelar djurhållaren en producentkod för

1) märkning av hönsägg enligt artikel 1.1 punkt a i kommissionens direktiv 2004/2/EG om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av direktivet 1999/74/EG om djurhållaren lämnar en anmälan enligt 3 § om påbörjande av hållning av värphöns i syfte att producera hönsägg som saluförs till konsumenter;

2) märkning av kläckägg enligt artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar om djurhållaren lämnar en anmälan enligt 3 § om påbörjande av hållning av fågelarter enligt 1 § i syfte att producera ägg för kläckning.

5 §
Förande av förteckning

Över djuren förs förteckning i enlighet med 21―22 § i lagen om ett system för djuridentifiering.

6 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om djurhållningen har inletts innan denna förordning har trätt i kraft, ska anmälan om djurhållare enligt 9 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering och anmälan om djurhållningsplats enligt 11 § 1 mom. i samma lag senast den 30 april 2011 lämnas till den myndighet som avses i 3 § i denna förordning.

Om en djurhållare och djurhållningsplats är registrerade i hönsgårdsregistret när denna förordning träder i kraft, behöver anmälan om djurhållare enligt 9 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering och anmälan om djurhållningsplats enligt 11 § 1 mom. i samma lag inte lämnas på nytt.

Helsingfors den 7 oktober 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.