862/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 september 2010

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av 23 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt 11§ 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), av dem 11 § 4 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag 1765/2009:

1 §
Gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 24―26 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i gymnasier 6 136,17 euro,

2) i yrkesutbildning 10 624,23 euro samt

3) i yrkeshögskolor 7 681,66 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 28 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 70,10 euro.

3 §
Medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 78,37 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2011 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2011.

Om den godkända statsbudgeten avviker från budgetpropositionen för 2010 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet för 2011.

Helsingfors den 30 september 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.