851/2010

Utfärdad i Helsingfors den 1 oktober 2010

Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1154/2005, som följer:

5 §
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i den årligen verkställda beskattningen är den skattskyldiges namn, födelseår och det landskap inom vars område den skattskyldige har sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). För skattskyldiga som beskattas i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, men som inte har hemkommun i enlighet med 5 § i den lagen, är offentliga beskattningsuppgifter namn och födelseår samt det landskap inom vars område den enhet inom Skatteförvaltningen som har verkställt den skattskyldiges beskattning är belägen. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen,

2) den beskattningsbara kapitalinkomsten vid statsbeskattningen,

3) den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen,

4) inkomstskatten, kommunalskatten samt det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter,

5) det sammanlagda beloppet förskott,

6) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifter som avses i 1 mom. görs upp landskapsvis.

Av beskattningsuppgifterna för samfund och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen den skattskyldiges namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara inkomsten,

2) det sammanlagda beloppet debiterade skatter,

3) det sammanlagda beloppet förskott,

4) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

De uppgifter som avses i denna paragraf är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs, och de blir offentliga vid ingången av november kalenderåret efter skatteåret.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2010.

Lagen tillämpas första gången på de uppgifter som gäller beskattningen för 2009.

Från och med den dag då lagen träder i kraft får offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen för skatteåret 2008 och tidigare skatteår lämnas ut endast i fråga om specificerade skattskyldiga. Uppgifterna lämnas ut så att den skattskyldiges hemkommun inte framgår, om den skattskyldiges kontaktuppgifter är skyddade på basis av 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

RP 72/2010
FiUB 24/2010
RSv 117/2010

Helsingfors den 1 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.