850/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött (435/2008) 2 § som följer:

2 §
Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket är den centrala myndighet som avses i kommissionens förordning och som också övervakar tillämpningen av denna förordning i slakterier och i anläggningar i samband med dem. Regionförvaltningsverken övervakar tillämpningen av denna förordning inom sitt område. De kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn övervakar tillämpningen av denna förordning inom sitt område enligt 32 och 33 § i livsmedelslagen (23/2006) med undantag för de anläggningar som övervakas av Livsmedelssäkerhetsverket. Bestämmelser om tillsyn över kött som tas emot vid den första ankomstplatsen finns i 42 § i livsmedelslagen.


Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.