849/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag av tacka

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag av tacka (1124/2005) 2 och 3 §, 4 § 4 mom., 6 § 4 mom., 7 § 2 mom. och 11 §, av dem 2 och 3 § samt 7 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1084/2007, som följer:

2 §
Behörig myndighet

För verkställighet av denna förordning svarar Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna. De uppgifter som enligt denna förordning hör till närings-, trafik- och miljöcentralerna sköts på Åland av Statens ämbetsverk på Åland.

De ärenden som avses i 1 § 1 och 2 mom. handläggs av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde driftscentrumet på producentens gårdsbruksenhet är beläget, eller om producenten har flera produktionsenheter av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

3 §
Ansökan om kvot

Ansökan om kvot ska lämnas in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen inom den tidsfrist som sätts i Landsbygdsverkets föreskrift om ansökningstider. Ansökan ska göras på en blankett eller en datautskrift som Landsbygdsverket har fastställt och till den ska fogas de utredningar som nämns i blanketten.

4 §
Beviljande av kvot

De investeringar eller planer för inledande av produktion eller utvidgning av produktionen som avses i 3 mom. ska visas genom en byggnadsplan, en plan för utökning av djurbeståndet, ett avtal om anskaffning av djur eller tillskottsmark eller på något annat sätt som den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner.

6 §
Överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrätter

En överföring eller tillfällig upplåtelse sker direkt från en producent till en annan. Den som överför eller upplåter bidragsrätter samt den som tar emot rätter ska tillsammans underrätta den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen om överföringen eller den tillfälliga upplåtelsen.


7 §
Nationell reserv

Landsbygdsverket fördelar bidragsrätter ur den nationella reserven till närings-, trafik- och miljöcentralerna för att fördelas vidare till producenterna.

11 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen och Statens ämbetsverk på Åland föreskrivs i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).


Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.