840/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 september 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik

I enlighet med social och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, samt 17 § 3 mom. i lagen den 9 april 1999 om medicinsk forskning (488/1999), sådant det lyder i lag 794/2010:

1 §
Avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik

Den regionala etiska kommittén och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik tar ut för ett utlåtande om en forskningsplan följande avgifter:

1) klinisk läkemedelsprövning 2 000 euro

2) annan medicinsk undersökning än klinisk läkemedelsprövning 2 000 euro

3) ändring av forskningsplanen 800 euro.

Avgift debiteras av den etiska kommitté som enligt 17 § 1 mom. i lagen om medicinsk forskning behandlar forskningsplanen.

Ett utlåtande om forskning som genomförs utan utomstående finansiering eller som finansieras av en allmännyttig organisation och som utgår från forskaren är avgiftsfritt. En utredning om finansiering skall bifogas till forskningsplanen.

Om forskningsplanen förts till den etiska kommittén för ny behandling i enlighet med 3 § 4 mom. lagen om medicinsk forskning tas ingen avgift ut för det nya utlåtandet.

2 §
Särskilda prestationer

Om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar respektive sjukvårdsdistrikt och i fråga om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010 och gäller till och med den 31 december 2011.

Genom denna förordning upphävs 1 och 2 a § i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1136/2008 av den 30 december 2008 om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning.

Helsingfors den 30 september 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.