835/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt (1017/2002) 9 § 3 mom., 10 § 4 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. samt 5 punkten i bilaga 3 som följer:


9 §
Effekterna av den återstående drifttiden

Verksamhetsutövaren ska årligen före utgången av februari månad till närings-, trafik- och miljöcentralen och till den kommunala miljövårdsmyndigheten lämna uppgifter om hur mycket tid som före utgången av föregående kalenderår har använts och hur mycket tid som återstår av förbränningsanläggningens återstående tillåtna drifttid enligt 1 mom.

10 §
Utsläppsgränsvärden för befintliga anläggningar enligt årlig drifttid

En befintlig gasturbin med en bränsleeffekt på över 100 megawatt vars drift inletts enligt ett tillstånd som har beviljats före den 1 april 1991 kan låta bli att följa utsläppsgränsvärdena för kväveoxider enligt 8 §, om verksamhetsutövaren senast den 30 juni 2003 underrättar närings-, trafik- och miljöcentralen om att anläggningen beräknad efter ingången av år 1995 kommer att drivas med toppeffekt högst 15 000 timmar.


15 §
Anmälan om exceptionell situation

Om utrustningen för rening av rökgaser vid en förbränningsanläggning eller gasturbin fungerar dåligt eller havererar ska verksamhetsutövaren inom 48 timmar från det att störningen eller felet uppstod göra en anmälan enligt 64 a § i miljöskyddslagen till närings-, trafik- och miljöcentralen och till den kommunala miljövårdsmyndigheten, och i fråga om störningar i tillgången på bränsle ska motsvarande anmälan göras genast.

16 §
Föreskrifter med anledning av en anmälan om exceptionell situation

Med anledning av en anmälan om en exceptionell situation kan närings-, trafik- och miljöcentralen med stöd av 64 a § i miljöskyddslagen föreskriva om avvikelser från de tidsangivelser som avses i 14 §, om det är nödvändigt att upprätthålla energiförsörjningen, eller om anläggningen med den havererade utrustningen under en begränsad tid skulle ersättas av en annan anläggning som skulle orsaka större utsläpp än utrustningen vid anläggningen då den fungerar dåligt.


17 §
Lämnande av uppgifter

Verksamhetsutövaren ska varje år före utgången av februari månad till närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten lämna de i bilaga 3 angivna uppgifterna om förbränningsanläggningar och gasturbiner samt om åtgärder genom vilka det kan bedömas hur bestämmelserna i denna förordning följs.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Helsingfors den 23 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Kaisa Pelttari

Bilaga 3

Kontroll och mätning av utsläpp


5. Värdena på den 95-procentiga konfidensintervallen för ett enskilt vid kontinuerliga mätningar för kvalitetssäkring uppmätt mätvärde ska inte överstiga följande procentuella andelar av utsläppsgränsvärdena:

Svaveldioxid 20 %
Kväveoxider 20 %
Partiklar 30 %

Om i de kontinuerliga mätningarna någon dag mer än tre timmedelvärden är ogiltiga på grund av att det mätsystem som används inte fungerar eller genomgår underhåll, ska mätresultaten ogiltigförklaras. Om mer än tio dagar under ett år ogiltigförklaras ska närings-, trafik- och miljöcentralen kräva att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förbättra det kontinuerliga mätsystemets tillförlitlighet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.