823/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 september 2010

Lag om ändring av 48 a kap. 3 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 48 a kap. 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 515/2002, som följer:

48 a kap.

Om naturresursbrott

3 §
Skogsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) avverkar skog i strid med 5 § 1 mom. eller 5 a § 1 mom. i skogslagen (1093/1996) eller i strid med en bestämmelse om beståndsvårdande avverkning eller förnyelseavverkning som utfärdats med stöd av 5 § 2 mom. eller 5 a § 2 mom. i den lagen, eller

2) bryter mot bestämmelserna i skogslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den om skyddsskogsområden eller skyddsområden,

ska för skogsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 266/2009
JsUB 12/2010
RSv 109/2010

Helsingfors den 10 september 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.