817/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 september 2010

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar samt om upphävande av förordningar om sättande i kraft av vissa överenskommelser ingångna med Sverige

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av jord- och skogsbruksministern, föreskrivs:

1 §

Den i Stockholm den 11 november 2009 mellan Finland och Sverige ingångna gränsöverenskommelsen träder i kraft den 1 oktober 2010 så som därom har överenskommits.

Gränsälvsöverenskommelsen har godkänts av riksdagen den 16 juni 2010 och av republikens president den 20 augusti 2010. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 31 augusti 2010.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar (722/2010) träder i kraft den 1 oktober 2010.

3 §

De bestämmelser i gränsälvsöverenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Genom denna förordning upphävs förordningen om bringande i verkställighet av vissa bestämmelser i den mellan Finland och Sverige avslutade överenskommelsen om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar (562/1949), förordningen om bringande i kraft av tillägg till överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående flottningen i Torne och Muonio gränsälvar (416/1964), förordningen om bringande i kraft av gränsälvsöverenskommelsen med Sverige samt den tilläggsöverenskommelse, som anslutits till överenskommelsen med Sverige av den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar (903/1971), förordningen angående bringande i kraft av protokollet om ändring av bilaga B i gränsälvsöverenskommelsen med Sverige (51/1979), förordningen om ikraftträdande av avtalet om ändring av bilaga B till gränsälvsöverenskommelsen med Sverige (677/1987), förordningen om avbrytande av tillämpningen av vissa bestämmelser i bilaga B till gränsälvsöverenskommelsen med Sverige (528/1997) och förordningen om ikraftträdande av den med Sverige genom notväxling ingångna tillfälliga överenskommelsen för uppfyllande av kraven i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten (874/2003).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 91/2010)

Helsingfors den 17 september 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.