812/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 september 2010

Statsrådets förordning om skydd av odlade fiskar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns det bestämmelser om djurskyddskrav vid odling av fisk som föds upp som animalieproduktionsdjur. På fisk som odlas i dammar med naturligt foder tillämpas dock inte 3 §, 4 § 1, 2 och 5 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 §, 7 § 2 och 3 mom. och 8 § i förordningen.

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning finns bestämmelser om odling av fisk i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fisk sådan odlad fisk som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata och oberoende av fiskens utvecklingsstadium hålls för produktion av livsmedel, sättfisk, yngel, rom eller mjölke eller för något annat motsvarande produktionsändamål,

2) odlingsplats nätkasse, betong-, jord- eller annan bassäng, damm med naturligt foder, metesdamm eller motsvarande plats där fisk hålls eller föds upp eller där fiskrom kläcks; med odlingsplats avses dock inte akvarium,

3) odlingsanläggning en anläggning eller annat avgränsat område som består av en eller flera odlingsplatser,

4) recirkulerande vattensystem ett sådant vattensystem som används på en odlingsplats och där vattnet efter att det renats helt eller delvis återanvänds på odlingsplatsen.

3 §
Allmänna krav på odlingsplatsen

Klimat- och miljöförhållandena ska beaktas när odlingsplatsens lämplighet för uppfödning av fisk bedöms. Särskild vikt ska fästas vid att fiskarnas välbefinnande tryggas på en odlingsplats som finns i en öppen vattenmiljö. Odlingsplatsen ska vara sådan att det rymmer så lite fisk som möjligt och att den fara som vilda fiskar eller rovdjur utgör är så liten som möjligt.

På fiskodlingsplatsen får det inte finnas vassa kanter, utskjutande delar eller material som kan skada fiskarna. Odlingsplatsen ska vara sådan att kontrollen och skötseln av fiskarna kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Död eller döende fisk och avfall ska på ett ändamålsenligt sätt kunna avlägsnas från odlingsplatsen. Odlingsplatsen ska kunna tömmas, rengöras och desinficeras på behörigt sätt.

4 §
Anordningar och redskap

Om fiskarnas välbefinnande och hälsa är beroende av en automatisk eller någon annan mekanisk anordning, ska anordningens funktion kontrolleras åtminstone en gång per dag. Anordningen ska i händelse av funktionsstörningar ha ett larmsystem. Larmsystemets funktion ska testas regelbundet. Vid behov måste anordningen ha ett reservsystem som ersätter den vid en funktionsstörning. En funktionsstörning som upptäcks i en automatisk eller mekanisk anordning ska avhjälpas utan dröjsmål. Vid behov ska man försöka trygga fiskarnas välbefinnande på något annat sätt tills funktionsstörningen har avhjälpts.

I ett recirkulerande vattensystem ska det finnas ett larmsystem som grundar sig på mätning av vattnets syrehalt och som slår larm om syrehalten sjunker för mycket.

De anordningar och redskap som används för att sortera, fånga in, flytta eller på annat sätt hantera fisk ska vara sådana att de inte skadar fiskarna. Maskstorleken på nät ska anpassas till fiskarnas storlek.

Anordningarna och redskapen ska användas så att fiskarna utsetts för så små påfrestningar och skador som möjligt. Anordningarna ska kontrolleras och underhållas tillräckligt ofta.

Utfodringsanordningarna för fiskarna ska vara sådana att de inte i onödan försämrar vattenkvaliteten. Mängden foder som delas ut via utfodringsanordningarna ska övervakas.

5 §
Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten på odlingsplatsen ska kontrolleras tillräckligt ofta. För bedömning av kvaliteten ska åtminstone vattnets syrehalt, temperatur och surhetsgrad mätas. Plötsliga ändringar i vattenkvaliteten ska undvikas. Vattnets surhet ska vara så stabil som möjligt.

Vattnets syrehalt ska vara lämplig med tanke på fiskarten och fiskens utvecklingsstadium. Syrehalten ska kontrolleras särskilt vid varmt väder och om fisktätheten är hög.

Genom reglering av vattenflödet och vattenomsättningen ska det säkerställas att mängderna sekret och ämnesomsättningsprodukter från fiskarna inte blir skadligt höga i vattnet.

6 §
Kontroll av välbefinnandet

Fiskodlingsplatsen och fiskarnas välbefinnande ska kontrolleras åtminstone en gång per dag, om det inte är omöjligt på grund av svåra väderförhållanden, istäcke eller den uppfödningsmetod som används. Fiskarna får inte störas i onödan då kontrollen utförs. Vid kontrollen ska man särskilt uppmärksamma eventuellt onormalt beteende, skador, sjukdomssymptom och ökad dödlighet bland fiskarna. Vid behov ska åtgärder omedelbart vidtas för att reda ut och avhjälpa eventuella problem.

7 §
Tryggande av välbefinnandet

Odlingstätheten för fiskarna får inte vara så stor att den äventyrar fiskarnas välbefinnande och hälsa. När odlingstätheten bedöms ska man beakta fiskarten, miljöförhållandena och de uppfödnings- och utfodringsmetoder som används.

Förekomst av stress, aggressivt beteende och kannibalism ska i mån av möjlighet förhindras. Vid behov ska fiskarna födas upp i grupper sorterade efter storlek.

Om vattenkvaliteten på odlingsplatsen ändras märkbart, ska man försöka vänja fiskarna vid nya förhållanden gradvis.

8 §
Renhållning av odlingsplatsen

Fiskodlingsplatsen ska rengöras regelbundet. Odlingsplatsen ska vid behov hållas fri från fisk minst några dagar för att minska mängden skadliga ämnen som ansamlats på odlingsplatsen, och för att förebygga fisksjukdomar och spridning av sjukdomar.

Död och döende fisk ska så snabbt som möjligt avlägsnas från odlingsplatsen på ett sådant sätt att de fiskar som blir kvar inte utsätts för påfrestningar.

9 §
Utfodring av fiskarna

Fiskarna ska ges tillräckligt med foder med lämplig sammansättning av näringsämnen. Plötsliga ändringar i foderkvalitet eller fodermängd och plötsliga ändringar i utfodringsmetoden ska undvikas, om inte en ändring är nödvändig för att trygga fiskarnas välbefinnande och hälsa.

Vid utfodringen av fiskarna ska en sådan metod användas som förhindrar alltför stor konkurrens om fodret bland fiskarna. Att utfodringen av fiskarna och i synnerhet fiskynglen lyckas ska följas upp.

Vid behov kan fiskarna lämnas utan mat före behandlingsåtgärder, transport eller slakt. Denna fasta ska vara så kort som möjligt.

10 §
Allmänna krav på hantering av fisk

Hantering av fisk ska undvikas. Om det är nödvändigt att hantera fiskarna ska detta göras så att de utsätts för så liten påfrestning som möjligt. Hanteringen ska begränsas till så kort tid som möjligt. Om det behövs kan fiskarna ges lugnande medel eller sövas ned vid hanteringen.

När fiskar hanteras ska de stödjas tillräckligt och de får inte lyftas i enstaka kroppsdelar såsom i gällocken. Hanteringen av fisk ska om möjligt ske i vatten.

Levande fisk får inte läggas i is.

11 §
Särskilda åtgärder i anslutning till hanteringen

Om fiskarna måste lyftas ur vattnet för hanteringen ska de anordningar och redskap som kommer i direkt kontakt med fiskarna blötas.

Om fisktätheten måste höjas vid hanteringen av fiskarna, ska vattenkvaliteten, i synnerhet vattnets syrehalt, hållas på en acceptabel nivå. När fisktätheten höjts för hantering ska detta begränsas till så kort tid som möjligt. Om fiskarna verkar stressade ska förhållandena förbättras utan dröjsmål, till exempel genom att sänka fisktätheten eller höja syrehalten i vattnet.

Om vatten från odlingsplatsen pumpas för att fånga in, samla ihop eller flytta fiskar ska detta genomföras så att risken för att fiskarna ska skada sig är så liten som möjligt.

12 §
Hantering av stamfisk

Fisk som används för produktion av rom och mjölke ska vid behov ges lugnande medel eller sövas ner för kontroll eller kramning. Fisken ska alltid sövas ner om kramningen sker med hjälp av tryckluft.

Fisken ska avlivas på behörigt sätt innan gonaderna avlägnas.

13 §
Flyttning av fisk inom en odlingsanläggning

Fiskarnas välbefinnande och hälsa ska kontrolleras innan de flyttas. Fisk som är sjuk eller i dåligt skick får inte flyttas, om det inte är nödvändigt för att ordna lämplig behandling av dem. Fisk som dör under transporten ska så fort som möjligt avlägsnas.

När fisk flyttas ska särskild vikt fästas vid vattenkvaliteten såsom vattnets syrehalt, koldioxidhalt, temperatur och surhetsgrad.

Transportredskapen ska rengöras och vid behov desinficeras på behörigt sätt för att förhindra spridning av sjukdomar.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923); EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12,
Rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583); EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21,
Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23.

Helsingfors den 16 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.